Zarządzenie Nr 50/2017
 Burmistrza Barlinka
 z dnia 28 marca 2017 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz w związku z uchwałą Nr XXX/312/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam, co następuje

 

§ 1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Barlinka z dnia 16 lutego 2017 r. na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

       2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2017/1.2:
- pod nazwą: Treningi NW "Grand Prix Zachodniopomorskie i Korona Wielkopolski", wybieram Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „PEGAZ” z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na jego realizację dotację w wysokości 6.000,00 zł.
- pod nazwą: "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć sportowych, żeglarskich i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek, organizacja imprez sportowych", wybieram Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” Barlinek z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na jego realizację dotację w wysokości 15.000,00 zł.

       3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2017/1.3:
-  pod nazwą: "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek", wybieram Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „BARLINEK-UŚMIECHY” z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na jego realizację dotację w wysokości 15.000,00 zł.
-  pod nazwą: "Organizowanie czasu wolnego w formie zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Barlinek", wybieram Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na jego realizację dotację w wysokości 15.000,00 zł.

       4. Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2017/1.4 pod nazwą: Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - "Podwórko PRL-u", wybieram Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „PEGAZ” z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na jego realizację dotację w wysokości 5.000,00 zł.

       5. Do realizacji zadania oznaczonego numerem OPS/2017/1.5 pod nazwą: "Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, poprzez pomoc w wychodzeniu z uzależnienia alkoholowego dla członków Klubu i ich rodzin", wybieram Stowarzyszenie Barlinecki Klub Abstynenta z siedzibą w Barlinku i przeznaczam na jego realizację dotację w wysokości 15.600,00 zł.

 

§ 2. Unieważniam konkurs na realizację zadania oznaczonego numerem OPS/2017/1.1 pod nazwą: "Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze z terenu gminy Barlinek" z powodu niezłożenia żadnej oferty.

 

§ 3.1. Powołuję zespół celem dokonania kontroli merytorycznej i finansowej sprawozdań związanych z realizacją wymienionych w  §1 zadań w następującym składzie:

1)      Irena Kurzawska – w zakresie kontroli finansowej,
2)      Brygida Liśkiewicz – w zakresie kontroli merytorycznej:

-         Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczno-Sportowe „Pegaz”,
-         Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca „Barlinek-Uśmiechy",
-         Stowarzyszenia Przyjaciół „Feeling Dance Group”,

3)      Sylwester Wroński – w zakresie kontroli merytorycznej:

-        Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Sztorm”,

4)      Eliza Stefaniuk – w zakresie kontroli merytorycznej:

-         Stowarzyszenia Barlinecki Klub Abstynenta.

       2. Kontroli i oceny realizacji wymienionych § 1 zadań, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych, może dokonywać kontroler wewnętrzny.

 

§ 4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Barlinka.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.