Traktor

notes

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w  Barlinku z dnia 30 października 2019r.  w sprawie Statutu Sołectwa Płonna w Gminie Barlinek (Dz.U. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6048)  powiadamiam mieszkańców Sołectwa Płonno  o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. /PONIEDZIAŁEK/, o godz. 17:00 , w Świetlicy Wiejskiej w Płonnie (Płonno 29D) w celu przeprowadzenia wyborów na stanowisko Sołtysa Sołectwa Płonno i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1.Otwarcie spotkania - odczytanie porządku, przyjęcie porządku zebrania, wybór protokólanta zebrania -głosowanie jawne,

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Sołtysa Sołectwa Płonno - głosowanie jawne
 2. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej – co najmniej 3 osoby - głosowanie jawne
 3. Wybór Sołtysa - głosowanie tajne
 4. Przyjęcie uchwał w sprawie rezygnacji członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno- głosowanie jawne
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno- głosowanie jawne
 6. Wybór. - głosowanie tajne
 7. Zakończenie zebrania.

 

Obwieszczenie Burmistrza Barlinka

drzewo

 

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14),
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15).

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROGRAMIE JEST WYMIANA PIECA/KOTŁA OPALANEGO WĘGLEM

 

Kto będzie mógł otrzymać grant?

 • Osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości.

W jakiej wysokości i za co będzie można otrzymać grant?

 • Działanie 2.14:
  • 7 500 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła.
 • Działanie 2.15.:
  • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
  • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Gminy Barlinek w zakładce – Zachodniopolski Program Antysmogowy: Przejdź do szczegółowych informacji

 

Obrazek - notes

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2020 r. poz.713) oraz § 39 ust. 1-5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r w sprawie Statutu Gminy Barlinek:

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada Miejska w Barlinku rozpatrzy raport podczas sesji (w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 1100 sala widowiskowa Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9 ), na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos.
 5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.
 6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabierać głos w debacie wynosi 15.
 7. W debacie nad Raportem o stanie Gminy radni zabierają głos bez ograniczeń, a pozostali uczestnicy debaty mają prawo do 15 minutowego wystąpienia oraz 5 minutowego wystąpienia „ad Vocem”.

 

Raport o stanie Gminy Barlinek w 2019 roku

Burmistrz Barlinka oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

W piątek 05 czerwca 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi do wsi Brunki”. W ramach inwestycji powstanie droga o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzone będą pobocza wraz z wjazdami na grunty rolne o łącznej długości 770 m. Dodatkowo wykonane zostaną nasadzenia miododajnych krzewów i drzew. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Przewidywany koszt inwestycji: 940.518,10 zł, wysokość dofinansowania: 148.455,55 zł

Podkategorie