Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 już zatwierdzona

Od sierpnia ubiegłego roku trwały prace nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023". Strategia jest dokumentem, który pozwala spojrzeć na gminę całościowo i ukierunkować jej rozwój w perspektywie kilku lat, umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć i inwestycji, a także pozyskiwanie środków na realizację poszczególnych zadań. Strategia została przyjęta uchwałą Nr XVII/243/2016 w dniu 11 stycznia br. przez Radę Miejską w Barlinku.

Dokument jest efektem współpracy mieszkańców naszej gminy, członków Rady Miejskiej oraz instytucji i liderów, którzy uczestniczyli w warsztatach dotyczących kolejnych etapów prac. Opracowując strategię przeprowadzano badania ankietowe i spotkania z mieszkańcami.

Cele jakie gmina postawiła przed sobą przez najbliższe lata to, wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców, w szczególności ukierunkowane na tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking.

Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za aktywność i twórczy wkład w budowę „Strategii Rozwoju Gminy Barlinek do roku 2023". Jestem przekonany, że praktyczne efekty opracowanej wspólnie Strategii będą widoczne w najbliższych latach, a Gmina Barlinek - jak mówi wizja - będzie miejscem o niezwykłym kapitale społecznym i darach natury. Gminą nad rozległą Doliną Płoni. Kurortem przyciągającym swoim urokiem wielu turystów. Pełnym niepowtarzalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz parkiem innowacyjnej przedsiębiorczości i aktywnego wypoczynku, Europejską Stolicą Nordic Walking - podsumował Dariusz Zieliński, Burmistrz Barlinka.

 

Dariusz Zieliński i Arkadiusz Janowicz

17 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku, odbyło się notarialne podpisanie umowy w sprawie zbycia przez Powiat Myśliborski na rzecz Gminy Barlinek, udziałów Szpitala Barlinek Spółki z o.o.   Z chwilą podpisania dokumentów Gmina Barlinek jest w posiadaniu 7.549 udziałów w szpitalu. Pozostały 1 udział zachował sobie powiat. W spotkaniu udział wzięli - Starosta Powiatu Myśliborskiego Arkadiusz Janowicz, Członek Zarządu Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra, Skarbnik Powiatu - Małgorzata Popławska, Prezes Szpitala Barlinek Arkadiusz Cysek, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski oraz Skarbnik Gminy Edyta Włodkowska.

Poprawność umowy sprawdziła notariusz Beata Zwiernik - Adamiszyn.

 

Wstępne cele rozwojowe gminy

Na ostatnich warsztatach strategicznych, które odbyły się 21 i 22 października br., Zespół ds. Strategii opracował dla gminy Barlinek wstępną propozycję celów strategicznych na najbliższe lata. Był to kolejny etap prac nad strategią rozwoju gminy, podczas którego uczestnicy za pomocą analizy SWOT i TOWS w wyniku rozmów i dyskusji opracowali wstępne cele rozwojowe.

Wśród nich znalazło się:

- Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców ukierunkowanej na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wsparcie rozwoju i dostosowania edukacji zawodowej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

- Wykreowanie Barlinka, jako ośrodka turystyki kwalifikowanej o znaczeniu ponadregionalnym, w oparciu o zasoby naturalne w szczególności jezioro w centrum miasta oraz markę Europejska Stolica Nordic Walking. Stworzenie nowych całorocznych produktów turystycznych w oparciu o wyróżniającą się infrastrukturę turystyczną. Stworzenie unikatowego produktu turystycznego w Starym Tartaku.

O kolejnych etapach pracy nad strategią będziemy informować.

 

Jakie są cele rozwojowe gminy?

Podstawą współczesnego zarządzania jest odpowiednie planowanie. Mówi się, że jak instytucja nie ma planów, to nie ma przed nią przyszłości. Dlatego Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym 6 i 7 października br. odbyły się warsztaty, na których Zespół ds. Strategii opracował cele rozwojowe gminy. Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego. Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej. Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy. Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy. Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY
1. Stadion z boiskiem treningowym;
2. Aktywność przedsiębiorców;
3. Jezioro w centrum miasta;
4. Oferta edukacyjna z rezerwami;
5. Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;
7. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
8. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;
9. Szpital Miejski;

SZANSE
1. Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;
3. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
4. Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
5. Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;
6. S3 odległa o 15 km;
7. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
8. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1. Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
3. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
4. Emigracja zarobkowa;
5. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
6. Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
7. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Ostateczna wersja analizy SWOT:

 

SILNE STRONY
1.Aktywność przedsiębiorców;
2. Jezioro w centrum miasta;
3. Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking";
4. Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE
1.Duża liczba jednostek noclegowych;
2. Marka „Deska Barlinecka", jako produkt i marka istniejąca;
3. Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;
4. Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY
1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
2. Brak wspierania przedsiębiorców - inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
3. Deficyty szkolnictwa zawodowego - poziom, baza, kierunki kształcenia;
4. Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;


ZAGROŻENIA
1.Brak obwodnicy centrum miasta;
2. Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
3. Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
4. Starzejące się społeczeństwo lokalne.

 

Rowerem do Pełczyc

W dniu 25.08.2015 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk podpisali list intencyjny w sprawie rozpoczęcia wspólnych działań mających na celu realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc". Został już powołany Zespół Roboczy, który będzie koordynował prace. Podjęto również decyzję o opracowaniu „Koncepcji budowy ścieżek rowerowych w Barlinku" oraz „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej".

Na przełomie XIX i XX wieku Barlinek i Pełczyce zostały połączone koleją, która zbliżyła sąsiadujące ze sobą miasta. Dziś to tylko wspomnienie, szans na powrót komunikacji kolejowej już nie ma, jest natomiast nieczynna linia kolejowa. Gmina zamierza ją wykorzystać do budowy ścieżki rowerowej. Trasa jest wręcz do tego stworzona. Posiada małe pochylenie poziome tzn. „jest płaska" - idealna dla roweru, bezkolizyjna - przebiega w oddaleniu od ruchliwej drogi wojewódzkiej. Połączy dwa miasta, ponad 14. tysięczny Barlinek i liczące ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Pełczyce, po drodze przebiegnie w pobliżu miejscowości Wierzchno i Łyskowo.

 

 

Ścieżka ma pełnić dwie funkcje. Po pierwsze będzie to ciąg komunikacyjny umożliwiający dojazd do pracy czy szkoły. Zgodnie z danymi GUS codziennie z Pełczyc do Barlinka dojeżdża do pracy prawie 450 osób. Jeśli uda się je zachęcić do zmiany środka transportu na rower zmniejszymy korki w mieście, ograniczymy również zanieczyszczenie powietrza. Drugim obszarem jest turystyka. Do granic naszej gminy linia kolejowa biegnie poprzez obszar Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie". Jest to nasz potencjał, który w powiązaniu z innymi działaniami zamierzamy wykorzystać.

Gmina podjęła już działania, aby zdobyć środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Na początek umieścimy projekt w tzw. Kontrakcie Samorządowym. Jeśli to źródło środków zawiedzie, mamy jeszcze inne alternatywy w m.in. postaci działań skierowanych na rozwój nowych produktów turystycznych.

 

Podkategorie