obrazek

             ZARZĄDZENIE NR 42/2020

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 12 marca 2020 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 6, 15 i 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.),  oraz w związku z uchwałą Nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zarządza się, co następuje:

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert oraz zatwierdzam treść ogłoszenia (stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia) na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.2. Powołuję komisję konkursową, do opiniowania ofert złożonych podczas otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zgodnie z § 1, w następującym składzie:

  • Eliza Stefaniuk– Przewodnicząca;
  • Henryka Zarębska- członek;
  • Zofia Werbolewska – członek;
  • Brygida Liśkiewicz - członek;
  • Sylwester Wroński - członek.

 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem dostępna jest pod adresem:

http://gmina.barlinek.sisco.info/zarzadzenia,11_2020-3_170

 

Aplikacja ikonka

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że została uruchomiona Aplikacja Kwarantanna Domowa na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa. Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji, będzie możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł się zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej.

Informacje zbierane przy pomocy aplikacji od osób odbywających kwarantannę będą przesyłane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich pięć razy dziennie. Następować to będzie o godz. 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00. Wydziały będą z kolei przesyłać poszczególne prośby do Ośrodków Pomocy Społecznej.

Propozycja Krajowej Izby Gospodarczej wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw w związku z utrudnieniami i sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią.

 

Kampania "Nie pozwolę ci się zamknąć" - wspieramy mikroprzedsiębiorców

Chcesz pomóc sklepom, warsztatom, zakładom, pracownikom w twojej okolicy? Martwisz się, że nie będą w stanie przetrwać kwarantanny?

Dołącz do kampanii "Nie pozwolę ci się zamknąć".

 

 

 

 

 

ważny komunikat

KOMUNIKAT !!!

 

Od 25 marca 2020 r. do odwołania, zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznej.  Ponadto w godzinach pracy Urzędu będzie wystawiona urna, do której można wrzucać wnioski i podania, na których należy umieścić dane kontaktowe: nr telefonu lub adres poczty mailowej.

Interesanci będą przyjmowani w godz. 9.00 - 13.00, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty.

 

Kasa w Urzędzie pozostaje zamknięta. Wszystkie płatności można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej. Dane o wysokości opłat można ustalić telefonicznie. Przelewy za podatki i za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konta indywidualne wskazane w decyzjach i informacjach przekazanych Państwu. Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto o następującym numerze: 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016.

Opłaty skarbowe niezbędne do załatwienia spraw można wnosić za pomocą bankowości elektronicznej na wyżej wskazany rachunek bankowy.

 

Kontakt:

  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • logo epuap/umbarlinek/skrytka
  • wykaz telefonów

 

Bieżące informacje publikowane są na stronie internetowej http://www.barlinek.pl

 

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński

 

Podkategorie