XLV Sesja Rady Miejskiej

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2017-09-28

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że dnia 28 września 2017 r. o godz. 12 00

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

 

odbędzie się

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 6. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PW-K „Płonia” Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o.
 7. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 8. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2017 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.
 11. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek.
 14. Projekt uchwały w sprawie usunięcia pomnika z parku przy ul. Sądowej – Szewskiej.
 15. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. z 2014 r. poz. 1637 j.t.).
 16. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda