X Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

Kategoria
Wydarzenia
Termin
2019-04-25

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 1300  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Informacja na temat działalności sołectw w Gminie Barlinek.
 6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie za rok 2018.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Barlinek za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023” za rok 2018.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2019-2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Barlinka”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
  podstawowych prowadzonych przez Gminę Barlinek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 728/5.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w gminie Barlinek w 2019 roku.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok.
 17. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadzenia kontroli.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Informacja Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

 

 

 RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda