Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 15.12.20.17 r.

•  Załącznik Nr 1 - DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zgodnie z zarządzeniem Nr 245/2017 Burmistrza Barlinka z dnia 15.12.2017 r.

•  Załącznik Nr 1 - DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z zarządzeniem Nr 246/2017 Burmistrza barlinka z dnia 15.12.2017 r.

•  Załącznik Nr 1 - DRUK OFERTY /zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

 

 

 

 

Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).