Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zgodnie z Zarządzeniem nr 175/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 14.12.2018 r.

 

Załącznik 1 - Druk oferty na realizację zadania publicznego

 

 * * *

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z Zarządzeniem Nr 176/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 14.12.2018 r.

 

Załącznik 1 - Druk oferty na realizację zadania publicznego

 

  * * *

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 14.12.2018 r.

 

Załącznik 1 - Druk oferty na realizację zadania publicznego

 

  * * *

 

 

 

********************************************

Informacja na temat zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2018. poz. 450 z późn. zm.)