Szkolenie z zakresu nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

ozdobnik strony

GŁOSOWANIE NA CZŁONKÓW ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w głosowaniu na kandydatki/kandydatów na przedstawicielki/przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2022.

Głosowanie na kandydatki/kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie „Karty do głosowania na kandydata/tkę na członka/członkinię Zachodniopomorskiej Rady ..." stanowiącej załącznik nr 4 do Trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wypełnione Karty do głosowania opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych osób należy doręczyć do Urzędu do dnia 26 czerwca 2019 r. Więcej informacji na stronie.

  

SPOTKANIE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

14 czerwca br. przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Szczecina i okolic będą mieli niesamowitą okazję, by spotkać się z Panem doktorem Adamem Bodnarem – Rzecznikiem Praw Obywatelskich.  Zgłoszenia na to spotkanie, jak i inne spotkania w regionie można dokonać za pomocą formularza dotyczącego spotkań na Pomorzu W przypadku zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu warto podzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami lub zgłosić konkretny problem, do którego Pan Rzecznik odniesie się podczas spotkania. Nt. spotkania przeczytają Państwo także na stronie WWS.

 

GŁOSUJMY NA INICJATYWY W PROGRAMIE SPOŁECZNIK

Do 14 czerwca mieszkańcy Pomorza Zachodniego mają czas, by za pomocą platformy internetowej wskazać projekty o zasięgu regionalnym i powiatowym Programu Społecznik, na realizacji których im zależy. Każda osoba, która w dniu głosowania ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim oraz 1 głos na inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania). Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu jedynie raz.

 

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

 

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na https://niw.gov.pl/

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusz z NGO.PL www

 

WAŻNE! W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego od 01.08.2018 r. funkcjonuje  elektroniczny system naboru ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego poprzez generator witkac.pl

 

NABORY STAŁE

 1. Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
 2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
 3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  upowszechniania kultury. Więcej na www
 4. Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
 5. Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
 6. Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
 7. Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www
 8. Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
 9. Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
 10. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

 

 

POZARZĄDOWO

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/


WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/

 

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE "OSWAJANIE SZTUKI"
https://www.facebook.com/oswajaniesztuki/

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji.  

Do usłyszenia ;)

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biura ds. organizacji pozarządowych   

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

P   Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

 

 

ozdobnik

W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 52, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz.693). Rada Miejska w Barlinku najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników powinna dokonać wyboru 3 nowych ławników do orzekania w sprawach rodzinnych w Sadzie Rejonowym w Myśliborzu na lata 2020 - 2023.

 

Zgodnie z art. 158 §1 wyżej cyt. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie branżowe.

 

Zgodnie z art. 159 wyż cyt. ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem  przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

      Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać (art. 162 §1 wyżej cyt. ustawy) radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

 

Zgodnie z art. 162 §2 wyżej cyt. ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej ( DZ.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

          Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia:

 1. przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 2. przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego)

albo

 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Wzory niezbędnych dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady Miejskiej,
 • w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakładce „wybory ławników”,
 • poniżej

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Barlinku po upływie terminu (tj. 30 czerwca 2019 roku) a także, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w art. 162 §2-5 wyżej cytowanej ustawy pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

 

 

 

 

 

ozdobnik strony

Ruszyły nabory w ramach Programu Społecznik 2019 - 2021

 

Program Społecznik 2019-2021 to kontynuacja programu regrantingowego z 2017 i 2018 roku, podzielonego na 2 filary tj.

Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje to kontynuacja Programu zrealizowanego w latach 2017 - 2018r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 4 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw. Zwiększona kwota mikrodotacji to nowość tegorocznej edycji Programu

Program Społecznik – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie to kontynuacja wsparcia regionalnych inicjatyw obywatelskich z 2018 roku, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

 

Nabór wniosków na mikrodotacje i inicjatywy obywatelskie prowadzony jest przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl  

 

Operator

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

 

kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 94 341 63 30

 

Wsparcie animatorów

Kontakt do animatorów Programu Społecznik 2019 – 2021 dostępny jest tutajw załączeniu.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2019 – 2021 w tym o naborach, spotkaniach informacyjnych  znajdują się na:

 

 • stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A karrsa.pl w zakładce SPOŁECZNIK
 • stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.:  wzp.pl w zakładce Program SPOŁECZNIK
 • profilu Programu Społecznik na facebooku

 

 

Spotkania informacyjne - zapraszamy do udziału

Zachęcamy do regularnych odwiedzin profilu Programu Społecznik  na facebooku, na którym na bieżąco wrzucane są informacje o spotkaniach.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zachęcam do lektury.  

Do usłyszenia J

 

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biura ds. organizacji pozarządowych 
 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

ozdobnik strony

PROGRAM SPOŁECZNIK 2019 - 2021

1 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja Programu Społecznik 2019 – 2021, którego Operatorem na najbliższe 3 lata została Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

7 maja 2019 r. ruszają pierwsze nabory!

Więcej informacji na www

 

ROCZNICE

15 lat w UE. Mija 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  Do Wspólnoty Europejskiej dołączyliśmy dokładnie 1 maja 2004 roku. Był to nasz świadomy wybór, o którym marzyły pokolenia. Był to moment, w którym przed Polską i Polakami otworzyły się nowe szanse i horyzonty. Wybraliśmy wolność, poszanowanie prawa, otwartość i  tolerancję.

Świętujmy razem tę rocznicę, we wtorek, 30 kwietnia, na dawnym przejściu granicznym Kołbaskowo-Pomellen. Bądźmy razem w tym szczególnym dniu! Zapewniamy dojazd i powrót autobusami ze Szczecina. Więcej na www

 

SZKOLENIE

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu "Współpraca z wolontariuszami od A do Z", które odbędzie się 9 maja 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia POLITES. Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które współpracują z wolontariuszami lub chcą taką współpracę rozpocząć. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej współpracy z wolontariuszami w swoich placówkach. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie znajduje się TUTAJ

 

POLECAM LEKTURZE

Pokazują, że pieniądze można zarabiać nawet leżąc w łóżku. Więcej na www

Jak rozpocząć i z sukcesem prowadzić fundraising z darczyńcami indywidualnymi? Więcej na www

 

FUNDACJI KAMIENICA1 ORAZ INKU SZCZECIŃSKI INKUBATOR KULTURY ZAPRASZA DO GŁOSOWANIA!

Stwórzcie z nami coś niezwykłego- PRZESTRZEŃ jakiej jeszcze nie było!

#startujeMYgłosujeMY to akcja, w której razem możemy zrobić coś niebywałego. Przyłączcie się do Fundacji Kamienica1 oraz INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury, by wspólnie stworzyć nową historię naszego Miasta! Więcej na www

 

BADANIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO

WAŻNE! JESZCZE TYLKO DO JUTRA! Bardzo ważne dla wszystkich NGO badanie Głównego Urzędu Statystycznego - koniecznie weźcie w nim udział, tym bardziej, że statystyki GUS to podstawa w diagnozie do wszelkich programów wspierających organizacje pozarządowe. Termin zakończenia badania upływa 30 kwietnia br. Więcej na www

 

KONKURSY

 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie w roku 2019 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 31 maja 2019 r. Więcej na www
 2. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2019 stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 31 maja 2019 r. Więcej na www
 3. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór zgłoszeń w ramach VII edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2019” Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja br. Więcej na www
 4. Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes". Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione
  w nich mogą zostać osoby działające na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w latach 2017 – 2018. Więcej na www

VI KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH

VI Kongres Ruchów Miejskich w Ostródzie i Iławie odbędzie się 21-23 czerwca 2019, pod hasłem: MIASTA MAŁE, ŚREDNIE I DUŻE. Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” zaprasza do współpracy i do poprowadzenia interesujących spotkań, paneli, warsztatów, debat i innych form dyskusji. Więcej na www.kongresruchowmiejskich.pl

 

OFERTA OWES – MIKRODOTACJE

WAŻNE! JESZCZE TYLKO DO JUTRA! Projekt „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” (na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego, choszczeńskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego) Nabór do 30.04.2019 r. więcej na www

 

AKCJE INFORMACYJNE…

1% WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE

WAŻNE! JESZCZE TYLKO DO JUTRA! Można przekazać 1% swojego podatku dla OPP. Wykaz i informacje o mechanizmie 1% dostępne są tutaj

 

NOWE ZASADY ROZLICZANIA

Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nas Krajowa Administracja Skarbowa. Zeznanie dostępne są na Portalu Podatkowym http://www.podatki.gov.pl/pit/ Do zalogowania się potrzebny jest przychód za 2017 rok (PIT). W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

 

NARADY OBYWATELSKIE O EDUKACJI

Inicjatywa NOoE - organizacja Narad Obywatelskich o Edukacji, czyli otwartych debat o szkole i potrzebach wszystkich grup z nią związanych. Narady służą temu, by wspólnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji w oświacie, zastanowić się, co działa, a co należy zmienić. Obecnie w całym kraju odbyło się lub jest planowanych kilkadziesiąt wydarzeń w tej formule. I Wy możecie zorganizować taką debatę - inicjatorzy, skupieni w grupie Ja, nauczyciel., wspierani przez STOCZNIA i licznych partnerów, opracowali przewodnik i wzory wszystkich potrzebnych materiałów. Pomagają też zorganizować moderatorów etc.. Zachęcamy! Więcej na www.naradaobywatelska.pl

 

DOŁĄCZ DO KAMPANII "TYM RAZEM GŁOSUJĘ"!

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Więcej na www

 

 

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zaprasza do współpracy. Trwają wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady kolejnej kadencji.

Niebawem odbędzie się głosowanie. Więcej na www

 

PORADNIK
Portal ngo.pl wspiera. Więcej na http://poradnik.ngo.pl/

 

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej na https://niw.gov.pl/

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….
Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www 
 
NABORY, NABORY…

URZĄD Miasta Szczecin www
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tutaj

Fundusz z NGO.PL www

 

*************************************************************************

KALENDARZ KONKURSÓW GRANTOWYCH

http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/

 

WAŻNE! W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego od 01.08.2018 r. funkcjonuje  elektroniczny system naboru ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego poprzez generator witkac.pl

 

NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Nabór ofert trwa do 20 maja 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). Więcej na www

 

NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w 2019 roku. Nabór ofert trwa do 20 maja 2019 r. do godz. 15:30 (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). Więcej na www

 

NOWOŚĆ!  InicJaTyWy to program Carlsberg Polska, którego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów firmy poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do aktywnego wypoczynku, a także przez działania kulturalne i edukacyjne. Udział w projekcie bierze Miasto Szczecin. Zgłoszenia do 13 maja 2019 r., do godz. 23:59. Więcej na www

 

NOWOŚĆ!  MSWIA: Przedłużenie naboru konkursowego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - do 17 maja 2019 r. Więcej na www

 

NOWOŚĆ!  MEN: Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Termin składania ofert 15 maja 2019 r. Więcej na www

 

NOWOŚĆ!  Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj zadnia: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Oferty można składać do: 10.05.2019 r. Więcej na www

 

NOWOŚĆ!  Przedłużono nabór do VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy” Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Przed wszystkimi mieszkańcami dodatkowa szansa na zgłoszenie pomysłu społecznego w ramach VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Wnioski można zgłaszać do 13 maja, do godziny 17.00 poprzez formularz na www

 

NOWOŚĆ!  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Nabór ciągły do wyczerpania środków. Więcej na www

 

**********************************************************************************

 

 1. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019. Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku. Więcej na www

 

 1. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Trwa nabór do programu dla NGO "WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2019". Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2019 r. Więcej na www

 

 1. Europejski Korpus Solidarności – Projekty wolontariatu . Terminy składania wniosków przez organizacje w roku 2019: 30 kwietnia i 1 października 2019 r. We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12. Więcej na www

 

 1. Polska Akcja Humanitarna (PAH): Program Pajacyk - Polska Akcja Humanitarna. Prowadzisz placówkę wsparcia dziennego? Zgłoś swoją organizację do programu Pajacyk i razem z nami dożywiaj dzieci także w wakacje! Nabór do Pajacyka na wakacje 2019 trwa do 30 kwietnia. Więcej na www

 

 1. Współpraca ponadnarodowa, Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wnioski będzie można składać od 04.2019 do 28.06.2019.Więcej na www

 

 1. MSWiA: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego". Termin składania wniosków: do 3 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój potencjału zachodniopomorskiego harcerstwa” w roku 2019. Termin na składanie ofert mija 2 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. Program „ORLEN dla Strażaków” Fundacji ORLEN Dar Serca. Wniosek o darowiznę można złożyć do 4 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. MEN: Międzynarodowa wymiana młodzieży. Celem konkursu jest wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael. Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół  podstawowych i ponadpodstawowych, oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich. Termin składania ofert: 7 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. Fundacja mBank Polska. Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę matematyki. Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 8 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. Fundacja Orange: Weź udział w rekrutacji szkół do naszych programów Mega Misja i SuperKoderzy MegaMisja to program skierowany do klas 1-3. Program #SuperKoderzy jest przeznaczony dla uczniów z klas 4 – 8. Rekrutacja trwa od 2 kwietnia do 10 maja 2019. Więcej na www

 

 1. Fundacja BOŚ. V jubileuszowa edycja konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"! Na wnioski o grant, składane drogą elektroniczną, czekamy do 17 maja 2019. Więcej na www

 

 1. 1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór do 20.05.2019. Więcej na www
 2. Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2019 roku”. Nabór do 31.05.2019 r. Więcej na www

 

 1. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii daje możliwość sfinansowania Twojego projekt w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Termin składania wniosków mija 31 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r. Więcej na www

 

 1. MKiDN ogłosiło kolejne konkursy w ramach programów ministra na 2019 r.: film, groby i cmentarze wojenne, wspieranie działań muzealnych, promesa. Więcej na www

 

 1. Fundacja BGK: konkurs Moja Mała Ojczyzna. Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację. Termin składania wniosków od 16.04.2019 -16.06.2019. Więcej na www

 

 1. Konkurs Pozytywnie Otwarci 2019. Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Wnioski można składać od 2 kwietnia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku. Więcej na www

 

KOMISJE KONKURSOWE

Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019. Termin mija 13 maja 2019 r. Więcej na www

 

Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej w 2019 roku. Termin mija 13 maja 2019 r. Więcej na www

 

NABORY STAŁE

 1. Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Nabór jest ciągły, prowadzony przez cały rok. Więcej na www
 2. NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www
 3. Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  upowszechniania kultury. Więcej na www
 4. Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www
 5. Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Więcej na www
 6. Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www
 7. Fundacja Pocztowy Dar realizuje swoje cele poprzez udzielenia wsparcia rzeczowego oraz współfinansowanie lub dofinansowanie programów wieloletnich, kampanii społecznych i edukacyjnych czy jednostkowych projektów. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Więcej na www
 8. Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www
 9. Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit), realizowanym w szczególności przez następujące podmioty: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki opieki społecznej, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/ instytucje działające na rzecz dobra publicznego i prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na www
 10. Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 

POZARZĄDOWO

PRACOWNIA POZARZĄDOWA
http://pracowniapozarzadowa.pl/

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE
STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3
http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

 

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
http://www.wolontariat.com.pl/

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji oraz ich upowszechnienie wśród lokalnych organizacji pozarządowych.  

Do usłyszenia ;)

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska

Kierowniczka

Biura ds. organizacji pozarządowych 
 

Wydział Współpracy Społecznej
Urząd Marszałkowski WZ
tel. 91 44 16 224

fax. 91 44 16 231
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski WZ
ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo

 

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.