Informacja o projekcie realizowanym przez Gminę Barlinek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –„Granty PPGR”

 

                Wniosek Gminy Barlinek złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” został pozytywnie oceniony i zgodnie z opublikowaną listą gmin wybranych do finansowania, przyznano grant w wysokości 828 100,00 złotych, który zostanie przeznaczony na zakup laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

                Obecnie Gmina Barlinek oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu podpisanej umowy, Gmina Barlinek rozpocznie procedurę wyboru dostawcy sprzętu komputerowego wskazanego we wniosku, zgodnie z procedurami postępowań o udzielenie zamówień publicznych (ustawą Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z założeniami konkursu grantowego Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

                Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

                Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.