OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2019-2023 za rok 2021.
 4. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o.o. – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 5. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK Płonia Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o.
 6. Informacja odnośnie opieki zdrowotnej w Gminie Barlinek przez wszystkie podmioty lecznicze.
 7. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2022 r.
 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2022-2034
  w I półroczu 2022 roku.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2022 – 2034.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
  w Żłobku Miejskim w Barlinku.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie –
  dz. Nr 387/12.
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie -
  dz. Nr 323/9.
 18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej w Moczkowie -
  dz. Nr 303/20.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Ożarze –
  dz. Nr 213/10.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
  w Barlinku, stanowiących własność Gminy Barlinek.
 21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Stanisława Moniuszki w Barlinku do kategorii drogi publicznej gminnej.
 22. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 25. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie sesji.

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

Szanowni Państwo,

na wniosek Spółki HaCon informujemy, iż w internetowym sklepie Google Play dostępna jest bezpłatna aplikacja „Odor Field Control” („Kontrola Pola Zapachu”) umożliwiająca bieżące zgłaszanie emisji zapachów złowonnych pojawiających się na terenie Gminy Barlinek.  Aplikacja została opracowana  w ramach realizacji projektu badawczo  - rozwojowego przez firmę Eko-Biegły Kancelaria Zarządzania Środowiskiem i jest możliwa do zainstalowania na smartfonach z systemem operacyjnym Android.
Link do pobrania aplikacji dostępny jest w krótkiej instrukcji załączonej do ogłoszenia.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Załącznik: Jak korzystać z aplikacji „Odor Field Control”

 

 

 

Urząd Miejski
w Barlinku

Barlinek, 15.09.2022r.

RK.IX.6151.3.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym terminie indywidualnych polowań dewizowych na terenach obwodu łowieckiego nr 269.

Polowania indywidualne odbędzie się w dniach od 24 listopada do 27 listopada br.

Organizatorem polowanie jest Koło Łowieckie „Diana" w Myśliborzu. Informuję także, że zgodnie z art. 42b ust. l d ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2022 poz.1173) książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym prowadzona przez Koło Łowieckie „Diana" w Myśliborzu w formie elektronicznej /EKEP/ dostępna jest na stronie internetowej https://systemkl.pzlow.pl/ po uprzednim załogowaniu i wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.bip.barlinek.pl.
- na strome internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.barlinek.pl.
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20

Barlinek, 15.09.2022r.

RK.IX.6151.4.2022

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA


Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2022 póz. 1173) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Diana" na terenie obwodu 269 w sezonie łowieckim 2022/2023.

Polowania odbywać się będą zgodnie z planem polowań stanowiącym załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.bip.barlinek.pl.
- na strome internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku - www.barlinek.pl.
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20

Opis granic obwodu:
Granica obwodu 269 biegnie od miejscowości Łosiniec szosą na północ do miejscowości Lipiany, a następnie szosą i drogą na wschód, przez Żarnowa i Brzostowo, do drogi Dziedzice - Jedlice. Stąd drogą na południowy zachód do miejscowości Jedlice i dalej szosą na południowy wschód przez Mostkowo do stacji kolejowej Mostkowa. Następnie wzdłuż linii kolejowej Myślibórz - Barlinek na wschód do stacji kolejowej Dzikowo. Dalej drogą na południe do miejscowości Rychnów, stąd szosą na południowy zachód do miejscowości Kinice, a stąd drogą na południowy wschód, przez Nowe Kinice, do miejscowości Karsko. Z Karska szosą na zachód, przez Nowogródek Pomorski, w kierunku miejscowości Ławy, do szosy odchodzącej na północny zachód, w kierunku Lipian. Dalej szosą na północny zachód do skrzyżowania z szosą Myślibórz - Lipiany, a stąd szosą na północny wschód do miejscowości Łosiniec.

Załącznik do Obwieszczenia: Plan polowań zbiorowych - Obwód nr 269 Koła Łowieckiego "Diana" w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2022/2023

Plakat

Burmistrz Barlinka, Barlinecki Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku, zapraszają w sobotę 8 października 2022r. na XLI Jesienne Biegi Leśne im. Jana Dobaczewskiego.

Start o godz. 11.00, boisko sportowe Szkoły Podstawowej  nr 1, przy ulicy Leśnej 10 (Orlik) w Barlinku. Zapraszamy do zapoznania się z mapą biegów oraz Regulaminem XLI Jesiennych Biegów Leśnych im. Jana Dobaczewskiego.

 

Podkategorie