Budżet Państwa + UE

 

Flaga i godło Polski

 

Dotacje celowe ze środków budżetu państwa do zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

 

RFIL

Flaga i godło Polski

Zadania dofinansowane ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.)

 

 • Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku

wartość dofinansowania: 1.050.000 zł

całkowita wartość zadania: 1.500.000 zł

Opis zadania: Zadanie polega na adaptacji części obiektu szkoły podstawowej na 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację 4 sal z łazienkami, sal do zajęć ruchowych, gabinetów do terapii pedagogicznej i logopedycznej, sali do zajęć dodatkowych, zapleczy sanitarnych oraz pomieszczeń gospodarczych. Roboty budowlane dotyczą przebudowy układu części pomieszczeń, wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych, przebudowy części instalacji wod-kan, budowy windy oraz zagospodarowania terenu przy budynku, w tym parkingów.

 

 • Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku

wartość dofinansowania: 700.000 zł

całkowita wartość szacunkowa zadania: 1.000.000 zł

Opis zadania: Zakres zadania obejmuje budowę około 70 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem przy ul. Szpitalnej w Barlinku. Parking będzie służył m.in. osobom korzystającym z oferty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. i zakładów opieki zdrowotnej oraz beneficjentom Filii Wyd. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

 • Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

wartość dofinansowania: 800.000 zł

całkowita szacowana wartość zadania: 1.961.000 zł

Opis zadania: Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi  ul. Chopina na odcinku ok. 570m wraz z budową skrzyżowania z ul. Moniuszki w formie minironda z wyspą azylu dla pieszych przed rondem, progów zwalniających liniowych w formie wyniesionych przejść dla pieszych zapewniających lokalne ograniczenie prędkości, 25 stanowisk postojowych dla samochodów, wykonanie odwodnienia drogi w formie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi oraz oznakowania pionowego i poziomego drogi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej w ramach obszaru „Zydlung” i „Górny Taras" w Barlinku.

 

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap”

wartość dofinansowania: 221.732 zł

całkowita wartość zadania: 857.897 zł

Opis zadania: Przedmiotem zadania było uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barlinku zlokalizowanych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian. Zadania ma na celu zwiększenie poziomu inwestycji w obszarze strefy inwestycyjnej w Barlinku poprzez umożliwienie dalszego rozwoju firmom działającym obecnie w strefie oraz przyciągnięcie do strefy nowych inwestorów, a także wzmocnienie lokalnego rynku pracy.

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku

wartość dofinansowania: 519.778 zł

całkowita wartość zadania: 1.289.564 zł

Opis zadania: Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w Barlinku na ul. Sportowej o długości około 400 mb wraz z infrastrukturą: skrzynki rozsączające, studzienki rewizyjne, studzienki wpustów deszczowych ulicznych, separatory wód deszczowych, przepompownia. Celem projektu była poprawa stosunków wodnych na obszarze objętym projektem poprzez stworzenie skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.

RFRD

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

„Przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z na odcinku drogi wojewódzkiej  151 do m. Słowicze”

Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę dróg gminnych prowadzących od drogi wojewódzkiej nr 151 do miejscowości Słowicze polegać będzie na wykonaniu nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m wraz z mijankami o szerokości 5,00 m i długości min. 25 m. Wzdłuż jezdni powstaną pobocza gruntowe o szerokości około 0,75 m z kruszywa łamanego. W ramach inwestycji zostanie również przebudowane skrzyżowanie. Zostaną również wykonane asfaltowe zjazdy do działek przyległych do pasa drogowego. Droga nr 750030Z zostanie dowiązana do istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką 151.

Wartość dofinansowania – 1 708 916,12 zł

Całkowita szacowana wartość zadania -  2 848 193,54 zł                                                                             

Harmonogram projektu: I 2024 – XII 2024


„Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”

W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu jezdni na odcinku o długości 0,378 km pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Kombatantów z ulicami Ogrodową i Widok. W celu zniwelowania istniejących nierówności oraz likwidacji pęknięć poprzecznych jezdni zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz regulacja włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Remont ulicy Kombatantów poprawi dostęp do "Górnego Tarasu" oraz wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Wartość dofinansowania - 370.188,02 zł

Całkowita szacowana wartość zadania - 673.069,14 zł      

Harmonogram projektu: I 2024 – III 2024


„Budowa ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu w ul. Pełczyckiej w Barlinku”

W ramach inwestycji przewidziano miedzy innymi wykonanie dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości około 2 m i długości około 220 m, budowę bitumicznej drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Pełczyckiej, budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Pełczyckiej z ul. Juliusza Słowackiego, przez które zostanie przeprowadzone przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów, budowę zwykłego przejścia dla pieszych na ul. Pełczyckiej przy zjeździe z drogi dla rowerów. Realizacja zadnia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Pełczyckiej w Barlinku.

Szacowana wartość zadania – 759 671,00 zł     

Wartość dofinansowania – 607 736,96 zł

Harmonogram projektu: I 2023 – XII 2023


„Remont ul. Wylotowej w Barlinku”

W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu jezdni na odcinku o długości około 0,081 km. Zostaną rozebrane krawężniki oraz nawierzchnia chodnika z kostki brukowej i ułożone ponownie. W ramach prac remontowych zostanie wykonana również regulacja studzienek telefonicznych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych.

Realizacja zadnia remontu ul. Wylotowej przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości nawierzchni drogi a co z tym idzie do poprawy dostępności i usprawnienia komunikacji w centrum miasta, stwarzając odpowiednie warunki ruchu drogowego dla mieszkańców tego obszaru jak i osób przyjezdnych. Inwestycja będzie miała wpływ na stworzenie bezpiecznej sieci dróg w tej części miasta.

Wartość dofinansowania - 50 943,95 zł

Całkowita szacowana wartość zadania - 92 625,00 zł      

Harmonogram projektu: III 2024 – VI 2024


"Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Barlinku"

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki od ul. Szosowej do ul. F.Chopina o łącznej długości 486m. Przebudowa polega na wymianie nawierzchni jezdni z wyregulowaniem jej szerokości, wykonanie normatywnych chodników dla pieszych oraz zjazdów na przyległe posesje.

Realizacja zadania przebudowy ul. Kościuszki przyczyni się do poprawy dostępności i usprawnienia komunikacji osiedla "Zydlung", stwarzając odpowiednie warunki ruchu drogowego mieszkańcom tego obszaru, jak również sąsiednich ulic.

wartość dofinansowania: 934.716,37 zł

całkowita szacowana wartość zadania: 1.600.000 zł

HARMONOGRAM PROJEKTU:  XII 2021 - XII 2022


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

„Budowa drogi w ul. M. Konopnickiej”

DOFINANSOWANIE:   241 289,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 482 578,42 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej sieci dróg sieci w obrębie "osiedla Górny Taras" w Barlinku, co będzie miało znaczące oddziaływanie na poprawę dostępności komunikacyjnej ważnych dla społeczności lokalnej terenów mieszkalno-usługowych, odciążając ruch i poprawiając jego płynność na sąsiednich głównych drogach. W konsekwencji będzie to miało przełożenie na poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na tych terenach.

EFEKT PROJEKTU:

Wybudowano w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Barlinku 170 m drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2m. Droga posiada oznakowanie poziome i pionowe drogi w elementy bezpieczeństwa ruchu. Droga została włączona do dwóch skrzyżowań z drogami publicznymi : drogą gminną  ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz drogą powiatową ul. Szosową. Powstały dwa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w ul. Szosowej. Droga posiada oświetlenie uliczne z 6 punktami świetlnymi oraz odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej.

HARMONOGRAM PROJEKTU:  IX 2019 - VII 2020


„Przebudowa drogi gminnej  Dzikowo-Pustać w gminie Barlinek”

DOFINANSOWANIE:   241 289,21 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 482 578,42 zł

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy Barlinek poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 750011Z Pustać  -droga powiatowa nr 2156Z (Dzikowo) i tym samym polepszenie dostępu komunikacyjnego wsi Pustać i dalej wsi Podgórze do drogi wojewódzkiej 156  Lipiany - Barlinek. Szczegółowy cel zakłada poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na drodze Dzikowo - Pustać w Gminie Barlinek oraz dostępności komunikacyjnej wsi Pustać z siecią dróg lokalnych. Założeniem inwestycji było lepsze połączenie wsi Pustać z miejscowością Dzikowo, w którym znajduje się rada solecka Sołectwa Dzikowo, świetlica wiejska, boisko sportowe oraz kościół oraz zapewnienie mieszkańcom Pustaci i Podgórza odpowiednich warunków komunikacyjnych do pracy, usług, sklepów, szkół, instytucji publicznych, kultury. Przebudowa drogi może przyczynić się również do rozwoju działalności agroturystycznej na terenie wsi, które posiadają znaczący potencjał przyrodniczo-krajobrazowy.

EFEKT PROJEKTU:

W ramach zadania przebudowano 2,06 km odcinka drogi gminnej nr 750011Z Podgórze-Pustać-droga powiatowa nr 2156Z(Dzikowo) oraz przebudowano jej włączenie do drogi powiatowej nr 2156.

HARMONOGRAM PROJEKTU:  X 2019 - VII 2020


„Budowa oraz przebudowa ul. Chopina w Barlinku”

 DOFINANSOWANIE: 1 133 516 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 123 006,97 zł

WARTOŚĆ KWALIFIKOWANA INWESTYCJI: 2  068 847,50 zł

 CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej w ramach obszaru „Zydlung” i „Górny Taras" w Barlinku. Jest to kolejny etap realizowanego sukcesywnie przez Gminę Barlinek zadania pn. „Uzbrojenie terenów osiedla Górny Taras” oraz poprawy infrastruktury drogowej w obszarze „Zydlung”.  Projekt wpłynie na poprawę dostępu i bezpieczeństwa użytkowników Szkoły Podstawowej nr 4  i Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz infrastruktury sportowej (kompleksu boisk sportowych, hali sportowej) oraz mieszkańców budynków bezpośrednio położonych przy ul. Chopina, jak również zlokalizowanych na terenach sąsiadujących, a także pracowników i klientów znajdujących się w okolicy firm usługowych i handlowych.

 EFEKT PROJEKTU:

Bezpośrednim efektem projektu będzie przebudowana droga  ul. Chopina na odcinku ok. 570m:  dwujezdniowa droga o szerokości 5 - 5,5m z chodnikami po obu stronach jezdni,  skrzyżowanie z ul. Moniuszki w formie minironda z wyspą azylu dla pieszych przed rondem, włączenie do drogi powiatowej ul. Szosowa; trzy progi zwalniające liniowe w formie wyniesionych przejść dla pieszych zapewniających lokalne ograniczenie prędkości, 25 stanowisk postojowych równoległych i prostopadłych dla samochodów, odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome drogi.  

 HARMONOGRAM PROJEKTU:  VIII 2020 - VII 2021

Razem bezpieczniej

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018 - 2020” (REALIZACJA PROGRAMU W 2020 R.)

 cel szczegółowy nr 2:

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum  Barlinka”

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”

Szacowana wartość zadania: 150 000 zł

Wysokość przyznanych środków w ramach Programu: 100 000 zł

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum Barlinka

Zakres zadania:

Projekt przewiduje realizację różnorodnych kompleksowo powiązanych działań zarówno w ramach poprawy infrastruktury 5 przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku, jak i działań edukacyjnych i informacyjnych.

Poprawa infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych w centrum Barlinka na ulicy Niepodległości obejmować będzie poprawę warunków na 5 przejściach dla pieszych poprzez zastosowanie na przejściach dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:

 • budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych (po 2 lampy oświetleniowe na przejście), zasilane w oparciu o oświetlenie drogowe, które poprawi widoczność pieszego na przejściach, z opracowanie dokumentacji projektowej,
 • zamontowanie 2 znaków drogowych D-6 odblaskowego na tablicach z żółtym tłem przy każdym przejściu ,
 • wykonanie nawierzchni szorstkich przed dojazdem do każdego przejścia,
 • zastosowanie specjalnej kostki dla niewidomych przed wejściem na przejście,
 • malowane pasy grubowarstwowe i odblaskową nawierzchnią,
 • zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci 2 luster poprawiających widoczność na skrzyżowaniu przy dwóch przejściach dla pieszych,
 • wprowadzenie na całej ulicy Niepodległości zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych.

W ramach działań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano poniższe działania:

 • zajęcia, spotkania, pogadanki, warsztaty, konkursy oraz szkolenia udzielania PPP z udziałem policji, straży pożarnej we wszystkich szkołach i przedszkolach gminy Barlinek, skierowane i dostosowane tematycznie i metodologicznie do różnych grup wiekowych,
 • wykłady dla seniorów,
 • akcje propagujące bezpieczne zachowanie na przejściach dla pieszych oraz szkolenia udzielania PPP, w tym na stronie internetowej Gminy i lokalnych portalach społecznościowych,
 • akcja „Bezpieczny pieszy” przeprowadzona z udziałem policji bezpośrednio wśród kierowców na ulicach miasta połączona z akcją „Trzeźwy poranek”,
 • akcja „Bezpieczny pieszy” prowadzona wśród przyszłych kierowców w ośrodku nauki jazdy oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Odział w Barlinku mająca na celu przekazanie informacji na temat zachowania szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych,
 • prelekcje na temat bezpieczeństwa rowerzystów na drodze oraz wykorzystanie elementów odblaskowych przez uczestników ruchu rowerowego przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (w tym ulotki) dotyczących zasad bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
 • emisja materiałów filmowych dla pieszych skierowana do dzieci, jak i dorosłych w temacie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Partnerzy:

Policja, straż pożarna, WORD, szkoła nauki jazdy, Barlinecki Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe.

Efekt zadania:

Zakładanym efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi w centrum Barlinka na przejściach dla pieszych, wzrost wiedzy i świadomości zarówno kierujących, jak i pieszych w Barlinku w zakresie zachowania ostrożności w pobliżu i na przejściach dla pieszych oraz ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na ul. Niepodległości w Barlinku. 

Okres realizacji zadania:

IX-XII 2020r.

 

RFPŁ

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

PIERWSZA EDYCJA PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

Przedsięwzięcia zakłada stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni, która jednocześnie poprawi dostępność do obiektów użyteczności publicznej. Zostaną wykonane jezdnie manewrowe, ciągi piesze oraz około 50 miejsc parkingowych, w  tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną przebudowane schody wejściowe prowadzące do budynku Urzędu Miejskiego wraz z pochylnią zapewniającą dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Zrewitalizowany teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury w tym miedzy innymi: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tradycyjną tablice informacyjną, maszty flagowe. Zostaną również wybudowane dwie wiaty śmietnikowe. W ramach projektu zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz zieleni niskiej. Na terenie zielonym obszaru powstaną nadziemne miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania na przykład iluminacji świątecznych. Cały teren zostanie oświetlony za pomocą nowej linii oświetlenia, w ramach której zostaną zamontowane nowe słupy oświetleniowe z  lampami typu LED oraz kamerami monitoringu. W zakresie odwodnienia terenu przewiduje się budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, w którym będzie magazynowana woda opadowa wykorzystywana następnie do nawadniania powstałych terenów zielonych. W ramach inwestycji zostaną również rozebrane istniejące budynki gospodarcze, które obecnie są w bardzo złym stanie technicznym.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2024r.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 2.200.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 1.980.000,00

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic przyłączanych nieruchomości w popegeerowskich miejscowościach: Strąpie, Nowa Dziedzina i Dziedzice w gm. Barlinek wraz z budową kanalizacji tłocznej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Dziedzicach, w tym budową 5 przepompowni ścieków. Łączna szacowana długość przewodów dla całej inwestycji to ok. 7875 mb. Inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców i wpłynie pozytywnie na jakość środowiska poprzez zlikwidowanie bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: wrzesień 2023 r.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 9.520.539,00 PLN

Kwota dofinansowania (w PLN): 6.982.500,00 PLN

 

DRUGA EDYCJA PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Przebudowa ulicy Słonecznej w Barlinku

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Tunelową wraz z odwodnieniem. Zakres robót budowlanych obejmie m.in.: przebudowę ulicy, likwidację kolizji istniejących sieci, wykonanie nawierzchni jezdni, budowę chodnika, budowę zjazdów indywidualnych, przebudowę kanalizacji deszczowej, likwidację nieczynnej sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie robót wykończeniowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2023r.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1.500.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 1.420.000,00

 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Barlinku

Zadanie polega na rozbudowie drogi gminnej o długości ok. 330 m wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy Lipowej w Barlinku na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Strzeleckiej. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. wykonanie niezbędnych rozbiórek, rozbudowę jezdni o szerokości 5,5 m wraz ze skrzyżowaniami z ul. Szpitalną i ul. Strzelecką, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę chodników o szerokości średnio 2m, budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych, usunięcie kolizji, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy wykończeniowe z zielenią i budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z ich odprowadzeniem do kanału Młynówka. Sieć kanalizacji deszczowej uwzględnia rury, wpusty uliczne, studnie rewizyjne, osadnik, separator, wylot, gabiony w rzece u wylotu wód opadowych.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym mieszkańców ul. Lipowej i ul. J. Papugi. Szczególne znaczenie ma tu przebudowa dojazdu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Barlinku. Ponadto zadanie wpłynie na polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez, położoną bezpośrednio przy ul. Lipowej, firmę Borne Furniture Sp. z o.o.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2024r.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.200.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 2.080.000,00

 

 

Budowa ulicy F. Chopina i E. Orzeszkowej w Barlinku

Zadanie polega na budowie drogi gminnej w ciągu ul. Chopina i Orzeszkowej w miejscowości Barlinek o łącznej długości ok. 420m. Zakres opracowania obejmuje m.in.: wykonanie niezbędnych rozbiórek, budowę jezdni o szerokości 5m, placu do zawracania, budowę chodnika, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, budowę zatoki autobusowej z peronem, budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Chopina i ulicy Orzeszkowej, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty wykończeniowe z zielenią oraz odwodnienie i oświetlenie drogi. Inwestycja stanowi kolejny etap zagospodarowania terenów osiedla "Górny Taras”. Teren ten, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod rozwój inwestycji usługowo-mieszkaniowych.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2023r.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.400.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 2.260.000,00

 

TRZECIA EDYCJA PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa drogi we wsi Rychnów

Inwestycja będzie obejmować przebudowę dróg wewnętrznych na działce o nr ewid. 55/22 między „nowymi” a „starymi” blokami w miejscowości Rychnów.  Przedmiotowe drogi łączą się z lokalna drogą gminną i stanowią dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz zespołu budynków gospodarczych i garażowych.  Przy jednej z dróg przewidziano wykonanie parkingu ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki betonowej oraz płyt ażurowych. Przebudowa dróg ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2023r.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 700.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN):  686.000,00

 

SZÓSTA EDYCJA PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę drogi gminnej we wsi Mostkowo, o łącznej długości około 630 m. Przedmiotowa droga stanowi istotny ciąg komunikacyjny we wsi Mostkowo oraz dojazdowy do wsi Podgórze. Jednocześnie odcinek objęty wnioskiem stanowi drogę przejazdową do drogi gminnej w kierunku wsi Kornatka i dalej wsi Kinice (w gminie Nowogródek Pom.) W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni betonowych, przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie warstw konstrukcyjnych dróg, wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonane zostaną krawężniki wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz zjazdy indywidualne na posesje. Zakres prac obejmie także budowę nowych oraz wymianę istniejących odcinków kanalizacji deszczowej. Przebudowa drogi i elementów z nią związanych w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, spowoduje bezpieczny i płynny dojazd, a także dogodne dojście mieszkańców Mostkowa do budynków mieszkalnych oraz do usług publicznych.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2025 r.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 2.900.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 2.000.000,00

 

ÓSMA EDYCJA PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barlinku

W ramach zadania powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który stworzy warunki do przyjmowania i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. W zakresie inwestycji na ogrodzonym terenie wyposażonym w system monitorowania, powstanie PSZOK, który będzie wyposażony m.in. w: drogę dojazdową, utwardzony plac manewrowy, kontener socjalno - biurowy wraz z niezbędnym wyposażeniem do obsługi punktu, magazyn na odpady niebezpieczne i ZSEE, magazyn na przedmioty do ponownego użytku wraz z warsztatem, zadaszone wiaty i boksy, zamknięte kontenery, zbiornik na wody opadowe, separator, szczelny zbiornik na ścieki sanitarne, prasokontener, urządzenie wielofunkcyjne tj. koparko - ładowarko – spycharkę, wagi najazdowe, rampę oraz ścieżkę edukacyjną. W granicach inwestycji zaplanowano również nasadzenia wysokiej zieleni.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2026 r.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 8.000.000,00

Kwota dofinansowania (w PLN): 7.600.000,00