Logosy dofiansowania

Flaga i godło Polski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

Tytuł projektu: Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 893 599,95 zł

Wysokość dofinansowania: 1 880 839,95 zł w tym:

 • ze środków EFRR:  1.591.479,96 zł
 • ze środków budżetu państwa: 289.359,99 zł

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Barlinek

Zakres rzeczowy projektu:

Wykonanie przebudowy i adaptacji nieużytkowanych pomieszczeń w budynku dawnej szkoły w celu uzyskania nowoczesnej przestrzeni dla realizacji celów związanych z opieką społeczną oraz obsługą administracyjną mieszkańców Barlinka, w tym:

- adaptacja pomieszczeń na I piętrze oraz na nieużytkowanym poddaszu budynku dawnej szkoły na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny z placówką wsparcia dziennego;
- adaptacja części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe;
- budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla obsługi osób niepełnosprawnych;
- roboty w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku;
- termomodernizacja budynku,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- wyposażenie Centrum Wsparcia Rodziny.

Rezultaty projektu:

 • zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane w centrum miasta, a także całego obszaru gminy Barlinek.
 • zapewnienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji wsparcia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz pomocy osobom dotkniętym trudnościami życiowymi poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny, które będzie realizowało swoje działania w nw. formach:
  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, a przy nim wsparcie specjalistów: psychologa, który będzie udzielał wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom, małżeństwom, rodzinom przeżywającym trudności życiowe oraz terapeuty uzależnień, który będzie świadczył konsultacje z zakresu alkoholizmu oraz narkomanii, kierował do ośrodków leczenia uzależnień, prowadził poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych;
  - Grupy wsparcia m.in. dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc, dla rodziców w ramach podniesienia kompetencji wychowawczych, w obszarze poprawy relacji rodzinnych mających na celu eliminowanie i korektę zachowań ryzykownych;
  - Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 • stworzenie placówki wsparcia dziennego jako świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii
 • poprawa dostępu mieszkańców Barlinka do usług publicznych świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023