Flaga i godło Polski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

Tytuł projektu: Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej

Kwota dofinansowania: 1 294 006,93 zł w tym:

  • ze środków EFRR:  1 094 928,94 zł

  • ze środków budżetu państwa: 199 077,99 zł

Okres realizacji: 2019 r.  – 2021 r.

Przedmiot projektu: zagospodarowanie terenu parku przy ul. Gorzowskiej.

Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Barlinek.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę, naprawę i modernizację ścieżek parkowych; budowę integracyjnego placu zabaw wraz z nawierzchniami i wyposażeniem; obiekty małej architektury parkowej; budowę ogrodzenia, oświetlenie i monitoring terenu, wycinkę wytypowanych drzew wraz z likwidacją pni i rekultywacja terenu po wycinkach, prace rozbiórkowe oraz usunięcie pozostałości muru i zbędnych nawierzchni, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin okrywowych wraz z pielęgnacją, zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne przy starodrzewie

Założone rezultaty: realizacja inwestycji przyczyni się do zniwelowania oraz ograniczenia różnorodnych problemów społecznych występujących na obszarze jej oddziaływania

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023