Logosy dofiansowania

Flaga i godło Polski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

 

 Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło

 

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 347 946,65 zł

Wysokość dofinansowania: 870 672,79 zł w tym:

  • ze środków EFRR:  736.723,13 zł
  • ze środków budżetu państwa: 133.949,66 zł

Cel projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi Moczydło

 

Zakres rzeczowy projektu:

- remont budynku komunalnego w miejscowości Moczydło na potrzeby jego mieszkańców oraz na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym termomodernizacja budynku, modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków oraz adaptacja dawnego lokalu handlowego na cele świetlicy wraz z jej wyposażeniem;
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy świetlicy wiejskiej na plenerowe miejsce spotkań i aktywności mieszkańców wsi Moczydło poprzez utwardzenie terenu przy budynku, wykonanie nasadzeń zieleni i montaż elementów małej architektury, wykonanie boksu śmietnikowego, wykonanie ogrodzenia terenu posesji i remont budynku gospodarczego;
- budowa ciągów pieszo-jezdnych do świetlicy wiejskiej i placu zabaw z miejscami parkingowymi.

 

Rezultaty projektu:

- rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni we wsi Moczydło, w tym budynku komunalnego,
- utworzeniem przestrzeni umożliwiającej aktywizację społeczną oraz realizację działań miękkich przez mieszkańców wsi Moczydło,
- stworzenie zaplecza lokalowego do prowadzenia aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji społecznej mieszkańców wsi Moczydło,
- zapewnienie dostępu komunikacyjnego centrum wsi Moczydło, świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023