Burmistrz po podpisaniu umowy

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Krzynki będą mogli korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego, które zostanie wybudowane w sąsiedztwie dzisiejszego miejsca spotkań i placu zabaw.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Budżetu Gminy Barlinek oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres dofinansowanego projektu przewiduje oprócz prac budowlanych również wyposażenie boiska w podstawowy sprzęt sportowy, w tym piłki i kijki nordic walking oraz przeprowadzenie w kolejnym roku sportowych działań aktywizujących, warsztatów zdrowego odżywiania oraz festynu sportowego. Łącznie wartość projektu szacuje się na kwotę około 160 tys. zł.

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego miejscowości Krzynka poprzez stworzenie warunków dla rozwoju współpracy i aktywności jej mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji w postaci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz szkolenia i warsztatów.

Zgodnie z procedurą, złożony przez Gminę Barlinek wniosek o przyznanie pomocy został najpierw wstępnie oceniony przez Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 i rekomendowany do dofinansowania. Ostatecznie w dniu 20.04.2017 Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska w imieniu Gminy Barlinek podpisali z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu w wysokości 63,63% jego wartości.

 

 

Loga sponsorów dofinansowania

Sportowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzynce

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Tradycyjnie w naszym mieście obchodziliśmy tegoroczne uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji Rzeczpospolitej. Pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej - po amerykańskiej na świecie. Uroczystości rozpoczęła Mszą Świętą celebrowana w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Następnie w asyście pocztów sztandarowych złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego.

 

Budżet Obywatelski Barlinka 2018

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek,

nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Od stycznia br. trwała w naszej Gminie akcja promocyjna dotycząca Budżetu Obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej, rozwieszonych plakatów, a także dzięki ulotkom rozesłanym do wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorców.

 

W marcu, każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł. Wpłynęło 5 (pięć) wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok. Zostały one poddane weryfikacji formalnej przez pracowników urzędu.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane przez projekty w kolejnych latach.
Miło mi poinformować, że wszystkie pięć projektów zostało pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego uzyskując aprobatę do budżetu na 2018 rok.
Przed głosowaniem na poszczególne projekty, proszę o zapoznanie się z listą wstępną projektów:


Propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2018 rok
.


Zapraszam do głosowania, które potrwa od 24 kwietnia do 19 maja br.

 

Poniżej przypominam zasady głosowania:

1) w głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek, którzy ukończyli 16 rok życia;
2) każdy głosujący ma do dyspozycji tylko jeden głos;
3) głos można oddać tylko na jeden projekt;
4) głosowanie odbywa się na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia;

 

Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć:

a) przesyłając listownie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20,   z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod warunkiem, iż wypełniona karta do głosowania będzie stanowiła skan dokumentu.

 

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz czytelne podpisanie Karty do głosowania.
Po zakończeniu głosowania ogłoszone zostaną jego wyniki.
Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów.
Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do końca maja br.
Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r, a następnie podana do publicznej wiadomości.

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

Burmistrz i Młodzieżowa Rada Miasta Barlinka

W środę, 26 kwietnia br. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji  w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury. Na sesję przybyli m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Maciejewski wraz z radnymi, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele jednostek gminnych.

Pierwszą Sesję MRM Barlinka rozpoczął i prowadził, do momentu wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński, który bardzo serdecznie przywitał gości i uczniów wybranych do rady.

Po części oficjalnej przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Po odczytaniu przez Burmistrza Barlinka tekstu roty ślubowania, każdy z radnych słowem „ślubuję”, potwierdził wolę bycia radnym Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.

Kolejnym punktem obrad sesji był: „Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka”. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, głosowanie przeprowadziła 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych. W skład komisji weszli: Maja Sieczkowska oraz Weronika Ubych i Mateusz Gadzała.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji. Nowo wybranym przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Krystian Erling, uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku. Burmistrz Barlinka, Dariusz Zieliński pogratulował radnemu wybranemu na przewodniczącego i przekazał mu dalsze prowadzenie sesji.

W dalszej części dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta, którymi zostali: radny Maciej Dadun i Błażej Puk. Sekretarzem rady wybrana została Julianna Danisz, a koordynatorem i opiekunem Młodzieżowej Rady, Pan Cezary Michalak.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.

 

 

zdjęcie grupowe polskich i niemieckich tancerzy

Z roku na rok współpraca pomiędzy miastami partnerskimi Barlinek i Schneverdingen poszerza się o nowych partnerów czego przykładem był przeprowadzony po Świętach Wielkanocnych polsko – niemiecki projekt taneczny. Partnerami w projekcie byli: Fabryka Tańca Barlinek oraz grupa Choreodrivers ze Schneverdingen. Głównym celem projektu realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków pozyskanych z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży były wspólne treningi i wymiana doświadczeń. Zwieńczeniem wspólnego projektu była gala taneczna „Tańczymy dla Was”, podczas której obie grupy zaprezentowany wspólny taniec. Czas pomiędzy treningami wypełniony był poznawaniem miasta i okolic. Projekt zakończył się sukcesem, o czym mogą świadczyć nie tylko plany na przyszłość, ale przede wszystkim nowe przyjaźnie.