logo źródeł dofinansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

 

 

 

 

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku

 

Dofinansowanie:  2 845 747,37 zł

 

Beneficjent: Gmina Barlinek

 

Cel projektu: stworzenie na terenie miasta Barlinek skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w Barlinku (dotyczy ul. Flukowskiego i ul. Zielnej) prowadzącą do zwiększenia liczby ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej 

 

Działania:

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę nowej sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego oraz przebudowę sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielnej w Barlinku.

Pierwszy etap inwestycji został zrealizowany w 2016r. i obejmował budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160÷300, separatora z osadnikiem, przepompowni wód deszczowych, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych ulicznych i muldy chłonnej.

Drugi etap projektu związany z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej został zakończony w 2017r. Zadanie miało na celu zwiększenie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej w tej części miasta poprzez podział istniejącej zlewni wód deszczowych na 2 części: z odprowadzeniem wód deszczowych z mniejszej części obszaru i z ul. Zielnej za pomocą istniejącego kanału średnicy Ø600mm i odprowadzeniem wód deszczowych z większej części obszaru za pomocą nowego kanału o średnicy Ø1000mm. Zakres prac obejmował przebudowę istniejącego kolektora deszczowego, budowę nowego rurociągu deszczowego o średnicy Ø1000mm i Ø1200mm, budowę separatora z osadnikiem oraz wylotu w kanale Młynówki w ul. Ogrodowej.

 

Założone rezultaty: Wybudowanie nowych sieci odprowadzających wodę opadową o łącznej długości 828 mb., które mają zabezpieczyć część miasta przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych, z czego skorzysta prawie 2.600 mieszkańców Barlinka.