Komunikat nt. wyrobów zawierających azbest lub PCB

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest oraz PCB są substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska. W związku z tym podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są przedkładać odpowiednio wojewodzie lub burmistrzowi miasta:

  1. informację o wykorzystywanych PCB (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz.860).Urządzenia lub instalacje, w których były lub są wykorzystywane PCB należy inwentaryzować poprzez sporządzenie dokumentacji, która podlega aktualizacji na bieżąco (załącznik nr 3- rozporządzenie).
  2. informację dotyczącą wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania lub informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania  instalacji  lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z  2003 r. Nr 192, poz. 1876), która podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości dokonuje  inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Inwentaryzację sporządza się jeden raz w roku. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji (według wzorów określonych  w załączniku  nr 1 i 2- rozporządzenie).

Jeden egzemplarz inwentaryzacji  osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są przekazać burmistrzowi, a osoby prawne - bezpośrednio wojewodzie, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia nowej informacji.

Dodatkowo właściciel, zarządca lub użytkownik pomieszczeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, winien umieścić w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania i oznakowanie, według załączonego wzoru (zał. nr 2- rozporządzenie).

Mimo, że przepisy tego nie nakazują proszę podmioty gospodarcze działające na terenie  Gminy Barlinek, o przedłożenie kopii ww. informacji również Burmistrzowi Barlinka.

 

 

Informacja o wyrobach azbestowych

Azbest - rozporządzenie na temat wymagań

PCB - rozporządzenie na temat wymagań