W dniu 6 marca 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Madex Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi we wsi Rychnów”.

W ramach umowy z wykonawcą wykonane zostaną roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej oraz budowie zatoki postojowej w miejscowości Rychnów, na dz. 55/22, obręb Rychnów.

W ramach inwestycji przewidziano:

  • roboty rozbiórkowe (jezdnia o nawierzchni z płyt betonowych, kruszywa, krawężnik betonowy),
  • wykonanie podbudowy (kruszywo łamane stabilizowane),
  • wykonanie jezdni o nawierzchni z elementów betonowych: kostka betonowa oraz płyty ażurowe,
  • wykonanie innych elementów ulic (krawężniki betonowe),
  • roboty wykończeniowe (humusowanie pasa zieleni),
  • wykonanie zatoki postojowej o długości 18,6 m i szerokości 2,5 m. Na zatoce zaprojektowano stanowiska postojowe o wymiarach:
  • 6 stanowisk 2,5 m x 5,0 m,
  • 1 stanowisko 3,6 m x 5,0 m (dla osób niepełnosprawnych).

Łącznie przebudowywany odcinek ma ok. 634 metry długości.

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma PROFILTM  z Gorzowa Wielkopolskiego. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie Mirosław Byczkowski.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 797 739,81 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano osiem miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest w pierwszej połowie listopada 2023 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do wysokości promesy w kwocie 686 000,00 zł.