WYBORY DO BARLINECKIEJ RADY SENIORÓW DRUGIEJ KADENCJI

Seniorzy tworzą dużą grupę społeczną, dlatego też bardzo ważnym jest wysłuchanie ich głosu. W Gminie Barlinek seniorzy zrzeszeni są w organizacjach pozarządowych, tworzonych zgodnie z ich zainteresowaniami. Naturalnym krokiem było więc stworzenie forum wymiany doświadczeń oraz dyskusji dla organizacji senioralnych, czego skutkiem było powołanie 25.04.2018 r. Barlineckiej Rady Seniorów. W swoim założeniu była ona miejscem, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w gminie, i które stwarzało możliwość dialogu oraz redagowania wspólnej wizji rozwoju oferty senioralnej w naszej gminie. W swoich założeniach kompetencje Barlineckiej Rady  Seniorów skupiały się m.in.  wokół:

 • Opiniowania projektów  aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  problemów  ludzi starszych;
 • Inicjowania działań na rzecz seniorów;
 • Konsultowania i ustalania priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów;
 • Wydawania opinii i formułowania wniosków w sprawach dotyczących seniorów;
 • Informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
 • Podejmowania działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;
 • Dążenia do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • Inicjowania działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Barlinek oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
 • Budowania pozytywnego wizerunku seniorów;
 • Upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Pierwsza kadencja Barlineckiej Rady Seniorów trwała 2 lata i zakończyła się 25.04.2020 r. Wybory do BRS drugiej kadencji z powodu stanu epidemiologicznego zostały odłożone. 10 maja 2022 r. w kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury przeprowadzone zostały wybory do Barlineckiej Rady Seniorów drugiej kadencji.  W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Barlinka  Dariusz Zieliński oraz  w-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kowalewska. Burmistrz przywitał kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów po czym rozpoczęły się wybory.                                               

W skład drugiej kadencji Barlineckiej Rady Seniorów weszli:
Czerwińska Teresa
Czerniejewska Grażyna
Józefowski Leszek
Kudrewicz Leopold
Kuleta Grażyna
Kurczewska Maria
Maliszewska Genowefa
Momot Krystyna
Moskwa Krystyna
Nowicki Tadeusz
 Piotrowska Maria
Romanowska Irena
Walczyński Bogdan

Na Walnym Zebraniu spośród członków Barlineckiej Rady Seniorów w głosowaniu tajnym wybrano:

 1. Przewodniczący Barlineckiej Rady Seniorów, którym została:
  - Czerwińska Teresa.
 2. Wiceprzewodniczących Barlineckiej Rady Seniorów w składzie:
  - Walczyński Bogdan,
  - Pierzchała Krystyna.
 1. Sekretarza Barlineckiej Rady Seniorów, w osobie:
  - Czerniejewska Grażyna.

 

Wszystkim członkom Barlineckiej Rady Seniorów serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.