OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 1000  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 4. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 5.  Raport o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku:
  a)Przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku,
  b)Debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2021 roku,
  c)Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2021 rok:
  a)rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok,
  b)rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2021 rok,
  c)rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  d)zapoznanie się z uchwałą Nr K.50.312.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii
    o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  e)zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok,
  f)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
  z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  g)dyskusja,
  h)projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2021 rok,
  i)projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Barlinek na lata 2022 – 2034.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barlinek za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 11. Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu pracy Komisji do spraw oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski