OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 01 grudnia 2022 r. o godzinie 1100  
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja o:
  A) wydanych w 2021 r. decyzjach dotyczących tzw. Opłaty planistycznej, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  B) wypłaconych w 2021 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku
  z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  C) zgłoszonych w 2021 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone
  w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze publicznej w Moczkowie.
 10.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,
  o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
 13. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2022 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 -2037.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                        Mariusz Maciejewski