Gmina Barlinek informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek - 2022”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. 

Dzięki dofinansowaniu, do końca listopada bieżącego roku, zutylizowano 28,09 ton eternitu, głównie z terenów wiejskich gminy. Odbiór, demontaż i zagospodarowanie eternitu (materiału budowlanego zawierającego azbest) jest wykonywane dla mieszkańców całkowicie bezpłatnie. Realizujemy w ten sposób usuwanie materiałów niebezpiecznych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej i  niebędących rolnikami (zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, podmioty te  indywidualnie występują do WFOŚiGW o  dofinansowanie) w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.                     

Z pomocy w pozbyciu się szkodliwego odpadu skorzystali mieszkańcy, którzy złożyli deklarację udostępnianą przez Urząd Miejski w Biuletynie Informacji Publicznej. O możliwości złożenia deklaracji dot. planowanego sunięcia wyrobów zawierających azbest (eternitu) informowaliśmy mieszkańców Gminy poprzez ogłoszenia na portalach informacyjnych i stronach WWW, a także umieszczając ogłoszenie w gablocie informacyjnej przy urzędzie. Po uzyskaniu z  WFOŚiGW informacji o otrzymaniu dofinansowania przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę zbiórki eternitu. Firma EKO24 Sp.  z  o.o. z  Dębna, która otrzymała zlecenie, wykonała prace demontażu pokryć dachowych oraz zbiórki tych już wcześniej usuniętych i zeskładowanych.

Deklaracje związane z planowanym wykonaniem usunięcia i utylizacją elementów i  materiałów zawierających azbest można składać w Urzędzie Miejskim w Barlinku w sposób ciągły. Formularz dostępny jest tutaj:  https://bip.barlinek.pl/dofinansowanie-azbest,118

 W każdym kolejnym roku, po uruchomieniu środków finansowych dotujących zadanie, deklaracje są ujmowane w zbiorowym wniosku o dofinansowanie kierowanym przez Gminę do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie.

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest został od 1998 r. wprowadzony w życie formalny zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest- poszyć dachowych, rur- jest zobowiązany do ich utylizacji.

Warto czynić plany, co do wymiany eternitowych pokryć dachowych, by przy kolejnym uruchomieniu środków przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej być gotowym do przeprowadzenia inwestycji przed końcem 2032 roku.

UM