W dniu 12 grudnia  2022 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z Panem Michałem Goliszek, prowadzącym działalność pod firmą K&M Michał Goliszek, na wykonanie zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej – Etap II (droga z parkingiem)”. W ramach tego zadania przewiduje się:

  • wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej o powierzchni ok. 820m2,
  • wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 1.440m2 (60 miejsc parkingowych),
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości łącznej ok. 180mb wraz z przykanalikami i wpustami oraz włączenie jej do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach etapu I zadania,
  • wykonanie instalacji oświetlenia o długości ok. 250mb (11 lamp) wraz z podłączeniem jej do instalacji oświetlenia drogowego wykonanego w ramach etapu I zadania,
  • dostawa i montaż elementów małej architektury,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie nasadzeń zastępczych.

W wyniku realizacji zadania zostanie zamknięty układ komunikacyjny między ul. Jeziorną a parkiem przy ul. Gorzowskiej.  

Dokumentację projektową dla zadania „Wzmocnienie terenów inwestycyjnych „Starego Tartaku” w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej opracowała firma SAN-Technika Jolanta Skowron z Barlinka.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski z Barlinka.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 1.254.600 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dziesięć miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest w połowie października 2023 r.