Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku, kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie Gminy Barlinek przeprowadzona zostanie od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 7 lipca 2023 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Myśliborzu przeznaczona dla osób z terenu Gminy Barlinek będzie zlokalizowana w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w  2004 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999 - 2003,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego,  lub kończą naukę w zawodach: technik  farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać  ze sobą: 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
  w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego:
  • trwałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • zaliczenie do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje,


Załącznik:
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku