Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od 11 kwietnia 2023 r. Ośrodek rozpocznie realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Barlinek na realizację Programu „Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dofinansowanie projektu:       447.864,00 zł

Całkowita wartość projektu:  447.864,00 zł

 

Główny cel Programu

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc osobie z niepełnosprawnościami w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do pracy, ośrodków kultury itp., pomoc w zakupach, podstawowych czynnościach dnia codziennego, w załatwieniu spraw urzędowych.

 

Adresaci Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b.

 

W ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 Ośrodek przewiduje objąć wsparciem asystenta 24 osoby:

 1. 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona),
 2. 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona),
 4. 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 5. 4 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt. 7 i 8.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających w danym roku na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zwiększy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społeczno - kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. oraz przyczyni się do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym.

Ważne - za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.