Dofinasowanie projektu pn.: „Doposażenie infrastruktury wodnej dla osób z niepełnosprawnościami na Przystani Żeglarskiej w Barlinku”

15 maja na Przystani Żeglarskiej w Barlinku została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Klubem Żeglarskim „Sztorm” Barlinek. Powyższa umowa dotyczyła przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.:„Doposażenie infrastruktury wodnej dla osób z niepełnosprawnościami na Przystani Żeglarskiej w Barlinku” w ramach PO RYBY 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Komandor Mariusz Mikołajczyk oraz Jacek Narbutt Skarbik Klubu Żeglarskiego. Projekt ma na celu poprawę zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez doposażenie Przystani Żeglarskiej w jacht żaglowy przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Jacht będzie wyposażony w wyższy takielunek z dodatkowym wysięgnikiem, posiadającym dwie dodatkowe liny sterujące do obsługi, które zniwelują konieczność przemieszczania się po pokładzie. Ruchomy miecz balastowy o wadze około 30kg oraz nisko osadzone siedzisko sprawi, że żaglówka będzie niewywracalna. W ramach operacji zostanie również zakupiony żuraw ręczny obrotowy mocowany do pomostu. Żuraw będzie przystosowany do transportu osób z niepełnosprawnościami z nabrzeża do żaglówki. Ponadto zostanie zakupiony wózek slipowy służący do slipowania żaglówki. Nowe wyposażenie przystani stworzy bezpieczne i komfortowe warunki spędzania czasu nad jeziorem i korzystania z dostępnej infrastruktury wodnej oraz sprzętu pływackiego dla osób wcześniej wykluczonych z tego rodzaju aktywności. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Całkowity koszt realizacji projektu zostały oszacowane na kwotę około 62.000,00 zł, zostanie on sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 51 246,00 zł oraz budżetu Gminy Barlinek. Gmina przekaże dotację na pokrycie wkładu własnego projektu oraz udzieli pożyczki do czasu uzyskania przez Klub dofinasowania.