19 września br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Dariusza Zielińskiego burmistrza Barlinka z Maximilianem Harmstorfem prezesem zarządu HaCon Sp. z o.o. w Barlinku, który obowiązki pełni od 1 września.

Maximilian Harmstorf, prezes zarządu HaCon, zapewnił burmistrza o zaangażowaniu firmy w ograniczenie emisji ponad to, na co zezwala posiadane pozwolenie emisyjne. Omówione zostały poczynione latem znaczące inwestycje w celu zminimalizowania wpływu zakładu na środowisko, obejmujące również przeznaczenie kwoty 2 mln złotych na gruntowną modernizację systemów filtracyjnych.

Maximilian Harmstorf przedstawił również inicjatywy podejmowane przez HaCon, będące odpowiedzią na wymogi stawiane przez branżę i społeczeństwo. Niezależnie od przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, firma jest również zobowiązana do wprowadzania nowych rozwiązań, zgodnych z bieżącymi trendami technologicznymi. Ponadto, te zobowiązania rozciągają się na dostawców i odbiorców spółki, co podlega rygorystycznym kontrolom jakości. HaCon współpracuje również z ekspertami z Warszawy i Szczecina, w celu opracowywania strategii ESG oraz zidentyfikowania możliwości zastosowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Burmistrz poinformował o planie gminy w zakresie realizacji „Budowy sieci monitoringu powietrza w Barlinku” z uwzględnieniem okolic zakładów przemysłowych. W ramach tego projektu, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, w tym roku w 5. miejscach w Barlinku zostaną zamontowane czujniki mierzące jakość powietrza (PM1; PM2,5; PM10; formaldehyd; dwutlenek azotu; dwutlenek siarki; tlenek węgla; wilgotność; ciśnienie; temperatura powietrza; natężenie hałasu). W każdym miejscu zostaną zamontowane wyświetlacze informujące o aktualnym odczycie.

Dodatkowo w tym roku zostaną wykonane badania ekologiczno – środowiskowe powietrza w Barlinku. Jeden z punktów pomiarowych będzie zlokalizowany w pobliżu firmy HaCon. Akredytowane laboratorium będzie mierzyło ilość następujących substancji: aceton, benzen, epichlorohydryna, etylobenzen, ksylen, octan butylu, octan etylu, octan winylu, styren, toluen, cykloheksanon, 1-butanol, fenol, amoniak, aldehyd octowy, metyloamina, chlorobenzen, alkohol benzylowy.

Urząd Miejski w Barlinku