OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 - 2028.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 6. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Barlinek za pomocą innego instrumentu płatniczego.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek - Parafia Św. Antoniego z Padwy w Mostkowie.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych gminy Barlinek Parafia pw. Chrystusa Króla w Jesionowie.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek - remont kościoła w Strąpiu.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 13. Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2024 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  w Barlinku na 2024 rok.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski