OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

LXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Kalendarz imprez i uroczystości planowanych w Gminie Barlinek w 2024 roku - informacja.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 na terenie Gminy Barlinek.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Barlinek.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barlinek na lata 2024 – 2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku i objęcia udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada - budynek B.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej
  w Dziedzicach, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 253.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 567/29.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Mostkowie, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 53/29.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Tunelowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działki nr 729/28, 729/29, 729/30.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 465/2.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Różanej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 151/3.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Różanej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - dz. nr 148/14.
 19. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku za 2023 rok.
 20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie sesji.

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski