Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1164/23 z dnia 10 lipca 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.
Szczegóły konkursu w poniższym linku:

https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadan-publicznych-w-sferze-polityki

 Informujemy, że w dniu 13 lipca 2023 r. Rada Ministrów  w drodze rozporządzenia zmieniła przepisy dotyczące szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. W ślad za tym, 18 lipca Wojewoda Zachodniopomorski powołał Komisję Wojewody, a Burmistrz Barlinka zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Wojewody o powołanie Gminnej Komisji.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa nadal podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych będzie aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą” .

Jednocześnie, jeśli producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również powołana przez wojewodę komisja, powinien wówczas do właściwej miejscowo gminy złożyć odpowiedni wniosek w terminie, który umożliwi komisji rzetelną lustrację.

 

Ww. wniosek dostępny jest do pobrania poniżej:

WNIOSEK o oszacowanie szkód w moim gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY W UPRAWACH ROLNYCH

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Barlinek, dotyczyła ona przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 1.161.966,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa drogi gminnej we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)”. Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński w obecności Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Marcina Przepióry.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi o długości 994 m we wsi Ożar Inwestycja będzie polegać na budowie drogi o szerokości ok 4,0 m z płyt ażurowych oraz kruszywa na całej długości ul. Śliwkowej. Zostanie również wykonany chodnik o szerokości 2,0 m z jednej strony jezdni. Zadanie obejmuje również budowę zjazdów do posesji oraz dróg wewnętrznych. Zostanie również zwiększona liczba słupów oświetleniowych. Cały koszt inwestycji został oszacowany na kwotę ok 1.800.000, 00 zł

   

 

 

Burmistrz Barlinka informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego ogłoszonego 6 lipca 2023 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Szpital Sp. z o.o. w Barlinku Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Szpital Sp. z o.o. w Barlinku

W związku z rozpoczynającymi się żniwami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" podmioty prowadzące działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, a także rolnicy, myśliwi, władze samorządowe, straż i inne służby oraz mieszkańcy powiatu myśliborskiego zobowiązani są do zawiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdym przypadku znalezienia padłego dzika.

Załącznik: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu dot. zgłaszania padłych dzików.