Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., póz. 2556 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska corocznie dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach województwa zachodniopomorskiego. Odrębnie, dla każdej substancji dokonano klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

 • przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji - Klasa C,
 • nie przekracza poziomu dopuszczalnego - klasa A,
 • przekracza poziom docelowy - klasa C,
 • nie przekracza poziomu docelowego - klasa A,
 • przekracza poziom celu długoterminowego - klasa D2,
 • nie przekracza poziomu celu długoterminowego - klasa D1

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2022 uwzględniono wszystkie zanieczyszczenia, dla których w świetle przepisów prawa krajowego istnieje obowiązek prowadzenia oceny:

1. ze względu na ochronę zdrowia: dwutlenek siarki (S02), dwutlenek azotu (N02), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10, zawartość ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu w pyle PM10 (BaP), pył PM2,5,
2. ze względu na ochronę roślin: tlenki azotu (N0x), ozon (O3), dwutlenek siarki (S02).

Ocenę wykonano według układu stref w województwie:

 • aglomeracja szczecińska - miasto Szczecin,
 • miasto Koszalin - miasto o liczbie ludności powyżej 100 tyś.,
 • strefa zachodniopomorska - stanowiąca pozostały obszar niewchodzący w skład aglomeracji szczecińskiej i miasta Koszalin. województwa, Zgodnie z tak przyjętą zasadą gmina i miasto Barlinek podlegały rocznej ocenie jakości powietrza jako jeden z obszarów strefy zachodniopomorskie

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Informacja o stanie środowiska na obszarze gminy i miasta Barlinek w roku 2022

 OGŁOSZENIE
RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

 

że w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 1430
w Sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9   
odbędzie się

 

LXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 6. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W BARLINKU 

Mariusz Józef Maciejewski

Burmistrz Barlinka ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Szpital Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

 

 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 maja 2023 roku Zdzisław Gilewicz został uhonorowany medalem "Za zasługi dla Barlinka".  Medal przyznany został na wniosek Barlineckiej Rady Seniorów i stanowi wyrazy uznania dla jego wkładu w dokumentowanie filmowe i fotograficzne naszego pięknego miasta.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 3 lipca w budynku Urzędu Miejskiego w Barlinku, gdzie Zdzisław Gilewicz otrzymał zasłużone wyróżnienie. Jest to symboliczne wydarzenie, które podkreśla wieloletnią pracę i poświęcenie Pana Gilewicza w dokumentowaniu życia Barlinka i jego mieszkańców. Jego praca stanowi ważną kronikę historii i dziedzictwa Barlinka, a przyznanie wyróżnienia jest zasłużonym uznaniem dla jego zaangażowania i pasji.

 

 

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap pragnie Państwa zaprosić na IV Koncert Charytatywny na Rzecz Czworonogów, który odbędzie się 2 lipca 2023 r. w Barlinku na Rynku. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będzie dużo muzyki, tańców i zabawy. Podczas Koncertu będzie prowadzona licytacja, z której dochód w całości zostanie przekazany na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących na terenie gminy Barlinek. Liczymy na Waszą obecność.