Po podpisaniu umowy w sprawie siedziby WORD w Barlinku

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podczas konferencji prasowej podpisał umowę z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Cezarym Tkaczykiem dotyczącą dzierżawy budynku byłego ekonomika.

W konferencji wziął udział również Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Józef Jerzy Faliński radny województwa zachodniopomorskiego, radni Barlinka, przedstawiciele szkół nauki jazdy, przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku.  

Planuje się, że pierwsze egzaminy w nowym miejscu odbędą się już z końcem sierpnia br. Koszty inwestycji, jakie poniesie WORD związane z adaptacja budynku i placu przed siedzibą to kwota około 700 tys. zł.

 

przedszkolaki z burmistrzem

W ramach poznawania zawodów grupa „Zima” z Niepublicznego Przedszkola Językowego „W Wiśniowym Sadzie” i Montessori School Barlinek w dniu 23.05. odwiedziła Urząd Miejski. Dzieci zapoznały się z pracą urzędników, spotkały się z burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim, którzy przyjął je w swoim gabinecie. Mali goście odwiedzili również salę narad i Biuro Rady. Na zakończenie wizyty burmistrz otrzymał pamiątkowe listy z podziękowaniem za gościnę.

 

Spotkanie władz Barlinka z przedstawicielami Zespołu Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwa Barlinek

W dniu 28 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz Nadleśnictwa Barlinek w związku z planowaną budową małej infrastruktury turystycznej na terenie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie to jest elementem dużego projektu zatytułowanego „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”. Polega ono na doposażeniu obszarów wszystkich siedmiu parków krajobrazowych naszego województwa w obiekty architektury, służące odwiedzającym je turystom i mieszkańcom oraz wspólnej ich promocji. Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera oraz 32. partnerów (21 gmin i 11 nadleśnictw) z udziałem środków unijnych w ramach RPOWZ 2014-2020.

Pani Dorota Janicka - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z panią Justyną Sławińską - specjalistą do spraw turystyki i rekreacji przedstawiły informacje dotyczące planowanej realizacji projektu. W drugiej połowie bieżącego roku wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych i montażowych, który uzgodni szczegółowy harmonogram prac na terenie poszczególnych parków krajobrazowych. Zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale przyszłego roku.

Na terenie naszej gminy planuje się ustawienie wieży widokowej, drewnianych wiat, ławek, stołów, koszy na śmieci, tablic edukacyjno-informacyjnych, map i elementów edukacyjnych dla dzieci w miejscach atrakcyjnych turystycznie i w miejscach odpoczynku, w tym, przy szlakach pieszych wokół Jeziora Barlineckiego, przy planowanej nowej ścieżce rowerowej i na terenach wiejskich leżących w obrębie parku krajobrazowego i w jego otulinie - w Łubiance, Moczydle, Moczkowie, Niepołcku, Okuniach, i Brunkach .

W związku z tym, iż była to pierwsza wizyta przedstawicieli ZPK WZ w Barlinku, panie zainteresowane były poznaniem przyrody BGPK oraz miejsc objętych projektem. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek pan Grzegorz Ostrycharz oprowadził gości ścieżką wokół Jeziora Barlineckiego, wskazując przyszłą lokalizację infrastruktury, w tym miejsce, w którym stanie 20. metrowa wieża widokowa.

Omawiane przedsięwzięcie jest pierwszym wspólnym zadaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego został powołany przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. w celu kierowania parkami krajobrazowymi w województwie zachodniopomorskim. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowych, jako jedyny w województwie, zgodnie z porozumieniami, był dotychczas administrowany przez Marszałka województwa lubuskiego. W związku z tym omijało go wiele ciekawych inicjatyw podejmowanych przez zachodniopomorskich „urzędników-przyrodników”. Jednak, zgodnie z otrzymanymi informacjami, stan prawny naszego Parku ma ulec zmianie, w wyniku której jego część zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym w naszej gminie, zostanie objęta zarządzaniem przez Marszałka województwa zachodniopomorskiego.

 

Burmistrz po podpisaniu umowy

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Krzynki będą mogli korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego, które zostanie wybudowane w sąsiedztwie dzisiejszego miejsca spotkań i placu zabaw.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Budżetu Gminy Barlinek oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres dofinansowanego projektu przewiduje oprócz prac budowlanych również wyposażenie boiska w podstawowy sprzęt sportowy, w tym piłki i kijki nordic walking oraz przeprowadzenie w kolejnym roku sportowych działań aktywizujących, warsztatów zdrowego odżywiania oraz festynu sportowego. Łącznie wartość projektu szacuje się na kwotę około 160 tys. zł.

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego miejscowości Krzynka poprzez stworzenie warunków dla rozwoju współpracy i aktywności jej mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji w postaci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz szkolenia i warsztatów.

Zgodnie z procedurą, złożony przez Gminę Barlinek wniosek o przyznanie pomocy został najpierw wstępnie oceniony przez Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 i rekomendowany do dofinansowania. Ostatecznie w dniu 20.04.2017 Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska w imieniu Gminy Barlinek podpisali z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu w wysokości 63,63% jego wartości.

 

 

Loga sponsorów dofinansowania

Sportowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzynce

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Tradycyjnie w naszym mieście obchodziliśmy tegoroczne uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji Rzeczpospolitej. Pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie, a drugiej - po amerykańskiej na świecie. Uroczystości rozpoczęła Mszą Świętą celebrowana w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Następnie w asyście pocztów sztandarowych złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego.