Marcel Szczepaniak wylicytował od WOŚP "Fotel Burmistrza"

08 kwietnia nastąpiła zmiana w fotelu Burmistrza Barlinka. Dotychczasowy Burmistrz Dariusz Zieliński, przekazał władzę swojemu nowemu następcy, którym został Marcel Szczepaniak. Co było powodem tej zaskakującej zmiany? W tym miejscu od razu wyjaśniamy, iż zmiana ta była tylko kilkugodzinna, bowiem Marcel, to zwycięzca licytacji "fotela Burmistrza", podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Marcel miał okazję zapoznać się z zasadami pracy w Urzędzie Miejskim, wziął również udział w posiedzeniu zespołu kierowniczego. Marcel ma 6 lat i uczęszcza do Przedszkola "Pod Topolą" do grupy „Kosmonauci". Na uroczystość przybył wraz ze swoimi rodzicami oraz dziadkami. Młody burmistrz otrzymał od władz miasta pamiątkowe upominki.

 

notes

Burmistrz Barlinka zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023".

Przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), a mianowicie:

Charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - strategia ta ma charakter polityki mającej na celu jedynie wskazanie podstawowych kierunków rozwoju gminy oraz określenie idei porządkujących możliwy potencjalny zakres zmian rozwojowych. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym i narzędziem wspomagającym decyzje o wyborze działań, nieprzesądzającym o ich realizacji. Nie wyznacza on skonkretyzowanych ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - wskazuje jedynie zadania do wykonania, jednak nie wskazuje konkretnych terminów ich realizacji, czy też usytuowania planowanych inwestycji, bądź rodzaju technologii stosowanej do wykonania zadania;

Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko - realizacja zadań wskazanych w Strategii będzie rozłożona w czasie (do 2023r.) i przestrzeni. Z uwagi na brak konkretnych zapisów dotyczących poszczególnych inwestycji planowanych do realizacji, nie ma możliwości na tym etapie określenia skali oddziaływania na środowisko, nie mniej jednak każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary i obiekty chronione;

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu gminy Barlinek znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody. Istotne jednak jest, iż przy tak ogólnych zapisach dokumentu strategicznego można uznać, iż w wyniku realizacji założeń dokumentu nie wystąpią negatywne oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023". Planowane przedsięwzięcia nie kolidują z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 292, poz. 880 z późn. zm.), a ich zakres i skala wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.

 Oddział Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej w Barlinku

Już niebawem w Barlinku zostanie uruchomiony oddział Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej. W związku z tym 2 marca br. odbyła się konferencja w Barlineckim Ośrodku Kultury „Panorama". Spotkanie zostało zorganizowane przez Władze Barlinka oraz przez ZIPH. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. lokalni przedsiębiorcy oraz osoby, które będą do ich dyspozycji w nowopowstałym oddziale ZIPH.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało miejsce, w którym będzie znajdował się oddział, jest to budynek po byłej aptece przy ul. Niepodległości (naprzeciw Rynku). Przedstawiono również zakres działania oddziału oraz możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie".

Przypominamy, że powstanie oddziału jest wynikiem rozmów, które miały miejsce 11 lutego br. pomiędzy przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej oraz przedstawicielami Gminy Barlinek. W trakcie spotkania omówiono potencjał gospodarczy Barlinka oraz dominujące branże, do których należą przemysł i turystyka. Podjęto wówczas dyskusję o możliwości uruchomienia oddziału ZIPH w Barlinku.

Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań to jeden z ważniejszych celów strategicznych, jakie wyznaczyła sobie Gmina Barlinek na najbliższe lata, w związku z tym projekt wpisuje się w plany strategiczne gminy.
Prospekt budowy mieszkań

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców, Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przystępuje do kontynuacji inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14. W tym celu w dniu 12 lutego br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A" - segment 1 i 2. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236, 51 zł. Budynek składać będzie się z 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 025,80 m2. Projekt zakłada powstanie lokali trzypokojowych i dwupokojowych. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako obiekt podpiwniczony i czterokondygnacyjny (trzypiętrowy). Dla wszystkich mieszkań zlokalizowanych na I, II i III piętrze zapewniono balkon. Łącznie 20 rodzin znajdzie tutaj nowy dom. Wszystkie mieszkania realizowane będą „pod klucz". Budowa planowana jest w latach 2016-2017, a zasiedlenie budynku przewidziane jest w miesiącu sierpniu 2017 r.

Szansę na nowe M mają najemcy lokali komunalnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość zamiany zajmowanych dotychczas lokali na nowe mieszkania w nowo budowanym budynku na Górnym Tarasie.

Na dzień dzisiejszy, na podstawie wniosków złożonych przez najemców stworzona została baza osób zainteresowanych przedmiotową zamianą.

 

 

 

Moment przecięcia wstęgi

Dobiegła końca inwestycja rozbudowy Szpitala w Barlinku. Z okazji tego wydarzenia w dniu 1.marca odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Magdalena Kochan – Posłanka na Sejem RP, Panowie: Grzegorz Napieralski - Senator RP, Dariusz Ruczyński - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Pani Danuta Patkowska - Starosta Powiatu Myśliborskiego, radni powiatu myśliborskiego, Pan Mariusz Maciejewski - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni gminy Barlinek, Pan Ryszard Mitek - Prezes Szpitala w Barlinku w latach 2000-2015, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy, szefowie firm i instytucji.

Na parterze nowego budynku umieszczono oddział przyjęć i pomocy doraźnej tzw. izbę przyjęć z gabinetami zabiegowymi, z bezpośrednim dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz specjalistyczne poradnie lekarskie takie jak: poradnię K, kardiologiczną z pracownią badań wysiłkowych, onkologiczną, laryngologiczną itp., na 1. piętrze - Oddział Ginekologii i położnictwa wraz z traktem porodowym i salą cesarskich cieć, natomiast w kondygnacji - 1 przewidziano możliwość wjazdu karetki - 2 podjazdy: otwarty oraz tzw. „ ciepły", jako miejsce przyjęcia przywiezionych pacjentów, stanowisko dekontaminacji.