Burmistrz czyta dzieciom

Wczoraj w Przedszkolu Miejskim Nr 2 na Górnym Tarasie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz zastępca burmistrza Krzysztof Paszek spotkali się z grupą przedszkolaków, by wspólnie uczcić 15 lecie tego przedsięwzięcia.

Akcja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" (do stycznia 2006 r. działa pod nazwą „ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego”) została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa. Jest to Fundacja, której misją  jest wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego i moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.

 

Spotkanie z osobami związanymi z bezpieczeństwem na wodzie

Dnia 10 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie Burmistrza Barlinka z przedstawicielami organizacji zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z wód w celach rekreacyjnych i turystycznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, WOPR Powiatu Myśliborskiego, drużyny WOPR Barlinek, Zarządu Powiatu Myśliborskiego, Klubu Żeglarskiego „Sztorm” w Barlinku oraz przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Barlinku.

Tematem spotkania było omówienie zasad funkcjonowania i współpracy, możliwości technicznych oraz możliwości i źródeł finansowania działalności ratowniczej i prewencyjnej na terenie jezior Gminy Barlinek

Uczestnicy spotkania podkreślili, że dla poprawienia możliwości działalności ratowniczych należałoby przede wszystkim stworzyć sprawnie działający system alarmowania i powiadamiania o zdarzeniach mających miejsce na terenie jezior. Służby zajmujące się zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z wód oprócz sprawnej łączności powinny zostać wyposażone w sprawny i niezawodny sprzęt umożliwiający szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia. Sprzęt taki umożliwiałby również zapewnienie bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezach masowych organizowanych na terenie akwenów wodnych. Nie bez znaczenia jest też sprawa szkolenia młodzieży szkolnej szkół podstawowych i szkół średnich dotyczącego zasad rozważnego i bezpiecznego korzystania z wód zarówno do celów żeglarskich jak i kąpielowych.

 

Spotkanie z seniorami w ratuszu

W ubiegłym tygodniu w Ratuszu Miejskim burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych skupiających głównie barlineckich seniorów. Dyskutowano na temat powołania Rady Seniorów oraz prozdrowotnych programów profilaktycznych w zakresie szczepień przeciwko grypie dla seniorów w grupie wiekowej 65+.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Szpitala – Prezes Arkadiusz Cysek oraz Izabela Napieracz – Trzosek – kierownik Dziennego Domu Rehabilitacji i Terapii, którzy przedstawili aktualną ofertę Szpitala w zakresie prowadzonych usług medycznych.

 

Młodzieżowa Rada - element ozdobny strony

Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w  wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji !

 

Bycie radnym to nauka demokracji i samorządności, a także możliwość wpływania na kształt życia młodych ludzi w Barlinku. Dla młodzieży jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację wielu pomysłów. Udział w pracach MRM Barlinka to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, reprezentuje się przecież koleżanki i kolegów ze swojej szkoły.    

 

ZARZĄDZENIE WYBORÓW

W dniu 27 lutego 2017 roku, na podstawie § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. Burmistrz Barlinka zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III kadencji na dzień 23 marca 2017 roku (czwartek) w godzinach 9.00 – 14.00.

 

OKRĘGI I MANDATY

Na podstawie § 14 ust.3 i § 38 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. w skład Rady wchodzi po czterech przedstawicieli szkół gimnazjalnych i do ośmiu przedstawicieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Barlinek. Miasto Barlinek dzieli się na 4 Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Łącznie szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przysługuje 20 mandatów:

po cztery mandaty:

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1, im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku.
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Barlinku,
 • Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku.

osiem mandatów:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Na podstawie § 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka, będącej załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/287/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.04.2012 r. za przeprowadzenie wyborów w danym Okręgu Wyborczym, a zatem w danej szkole, odpowiada Obwodowa Komisja Wyborcza powołana przez samorząd szkolny. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego i sekretarza ustala samorząd szkolny. Powołanie komisji w formie uchwały Samorządu Szkolnego określający skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem funkcji Przewodniczącego i sekretarza, samorząd szkolny składa na piśmie w terminie do 07 marca  2017 r. do Burmistrza Barlinka. Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku – pok.17.

 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka II kadencji:

Numer

Okręgu
Wyborczego

Obwód wyborczy
Szkoła
Liczba członków Obwodowych Komisji WyborczychLiczba mandatów
1Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Barlinku
54
2Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Barlinku
54
3Gimnazjum dla Dorosłych
w Barlinku
54
4Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"
w Barlinku
78

 

UWAGA KANDYDACI
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BARLINKA!!!!

Należy zgłaszać się do  Obwodowej Komisji Wyborczej ze swojej szkoły po listy poparcia, które  wraz z 30. podpisami uczniów szkoły i programem wyborczym kandydata należy zwrócić komisji wyborczej do dnia 16 marca 2017 roku  

 

KALENDARZ WYBORCZY

L.p.OKREŚLENIE CZYNNOŚCI WYBORCZYCHTERMIN
1Ogłoszenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta przez Burmistrza Barlinka.27.02.2017
2Powiadomienie szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej o zarządzeniu wyborów.28.02.2017
3Zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w poszczególnych okręgach.do 06.03.2017
4Powołanie obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwał Rad Samorządów Uczniowskich.07.03.2017
5Ogłoszenie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.08.03.2017
6Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta popartej, co najmniej 30 podpisami uczniów danej szkoły.16.03.2017
7Zamknięcie list kandydatów w poszczególnych komisjach obwodowych i przekazanie ich Burmistrzowi Barlinka.17.03.2017
8Ogłoszenie przez Burmistrza Barlinka listy kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta w danych okręgach.20.03.2017
9Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania.do 22.03.2017
10Głosowanie (9.00 - 14.00).23.03.2017 (czwartek)

 

ZADANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • Ogłoszenie wyborów w szkole, poinformowanie uczniów o pobieraniu kart poparcia na kandydatów, zasadach głosowania i kandydowania oraz udostępnienie ordynacji,
 • Wydanie list do zbierania głosów poparcia przyszłym kandydatom - sporządzenie list osób, które kandydują oraz zliczenie głosów poparcia,
 • Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na radnych ze szkoły,
 • Przekazanie ostatecznej listy kandydatów wraz z listami ich poparcia w dniu 17 marca 2017 roku Burmistrzowi Barlinka,
 • Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania,
 • Przeprowadzenie i nadzór nad głosowaniem w dniu 23 marca  2017 r. (czwartek), w godz.9.00-14.00, zliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządzenie protokółu z wyborów w okręgu.
 • Przekazanie protokółu z wyboru w okręgu Burmistrzowi Barlinka.

 

OGŁOSZENIE LISTY RADNYCH

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów w okręgach, sporządza protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych. Burmistrz Barlinka przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie wyborów do MRM Barlinka
 2. Kalendarz wyborczy
 3. Wzór listy poparcia
 4. Oświadczenie kandydata
 5. Oświadczenie rodzica

 

Zdzisław Kik
Kierownik Referatu Oświaty,
Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Barlinku

Element ozdobny

W bieżącym roku Gmina Barlinek zamierza zrealizować przebudowę ulic Zielnej, Podgórnej i części ulicy Kopernika w granicach istniejących pasów drogowych.
Zakres zadania obejmuje także wymianę sieci wodociągowej oraz budowę kolektora deszczowego  z separatorem. Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego, które powinno wyłonić wykonawcę tego zadania. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek maja a zakończenie pod koniec bieżącego roku. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016- 2019.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej jest drugim etapem projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku”. W ramach pierwszego etapu została wykonana sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego. Całość zadania jest w 85% finansowana z funduszy europejskich.

 

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach.  Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

 

Mapy pokazują nową organizację ruchu po zakończeniu prac inwestycyjnych.

 

mapa - ul. Zielna

mapa - ul. Podgórna

mapa - ul. Kopernika

 

Loga sponsorskie dofinansowania