Rozdanie Pereł i Perełek Barlinka - nagród lokalnych

Na tegorocznej uroczystości podsumowania roku turystycznego’2016 nagrody i wyróżnienia - Perły i Perełki Turystyczne otrzymali:


PERŁY TURYSTYCZNE
Teresa i Jerzy Bitel Pensjonat „Leśny Dom” - za zwiększenie atrakcyjności oferty noclegowej Barlinka, poprzez otwarcie nowego obiektu noclegowego o wysokim standardzie

PEREŁKI TURYSTYCZNE
Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic - za stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej poprzez rozbudowanie ekspozycji Muzeum Woldenberczyków i Wsi Dziedzice oraz organizację warsztatów historycznych i warsztatów kulinarnych „Smaki dzieciństwa”
Adam Land Land Restaurant - za zwiększenie atrakcyjności oferty usług gastronomicznych w Barlinku poprzez otwarcie Land Restaurant
Hanna i Ryszard Diaków Gospodarstwo Agroturystyczne „Zachód Słońca” - za promocję usług noclegowych Gminy Barlinek poprzez zwycięstwo w konkursie „Kwatera na Medal 2016”
Waldemar Filipiuk Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego „Katamaran” - za stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacji na Jeziorze Barlineckim
Promocjone.com Spółdzielnia Socjalna - za stworzenie atrakcyjnej oferty pamiątkarskiej o Barlinku i okolicy


Były również wyróżnienia. Otrzymali je:

Grupa Nieformalna „Włoczykijki” Justyna Budzyn i Agnieszka Nikoliszyn Granatowska - za zorganizowanie Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki”
Maria Rosół – za wdrażanie turystycznej marki Barlinka Europejskiej Stolicy Nordic Walking poprzez organizowanie cotygodniowych spacerków nordic walking
Barlinecka Grupa Malarska „W Kręgu Sztuki” - za promocję miasta poprzez udział w wielu prezentacjach, wystawach artystycznych i stoiskach targowych atrakcji Barlinka

 

Nagroda Acanthus Aureus dla ZROT

W miniony weekend (17-19 lutego 2017r.) w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon – największa i najważniejsza w Polsce prezentacja krajowych i zagranicznych wystawców promujących produktu i oferty turystyczne. Tradycyjnie Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zadbała o promocję Pomorza Zachodniego. Na wspólnym zachodniopomorskim stoisku promowali się Szczecin Floating Garden i Finał The Tall Ships Races 2017, miasta Kołobrzeg, Koszalin, Stargard, Świnoujście i Świdwin, ziemia łobeska reprezentowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Łobeskiego, pojezierze drawskie, którego ofertę przedstawiały Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu oraz gminy powiatu koszalińskiego reprezentowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna już po raz kolejny odebrała nagrodę Acanthus Aureus przyznawaną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie „dla stoiska najbardziej sprzyjającego realizacji strategii marketingowej”. Za koncepcję i wykonanie stoiska odpowiadała Żegluga Szczecińska. Potwierdzeniem dobrze przygotowanej prezentacji były nieprzebrane rzesze zwiedzających, zainteresowanych zachodniopomorską ofertą turystyczną.

 

 

Warto też dodać, że w trakcie targów Tour Salon odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas której wyróżnienie dla „Najlepszego produktu turystycznego 2016r.” otrzymał Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w roku 2016 w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT” wzięły udział 232 produkty turystyczne z całej Polski, z których zaledwie 14 zostało nagrodzonych.

 

 

 

Reforma oświaty - element ozdobny strony

Rada Miejska w Barlinku podjęła uchwały w sprawie projektów dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek.   

 

Projekt dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Barlinku w dniu 09 lutego 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego: UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Barlinek.

Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej

Z przyjemnością informujemy, że Szpital Barlinek Sp. z o.o. w trosce o osoby niesamodzielne i zależne uruchomił nowa działalność  - Dzienny Dom Opieki Medycznej. Uroczyste otwarcie odbyło się 31 stycznia 2017r.

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku jest alternatywną forma opieki nad osobami zależnymi i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt ma charakter pilotażowy, służy wypracowaniu pewnego standardu opieki w naszym kraju. Od 2018r. wypracowany model będzie wdrażany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego.

Korzystanie z ośrodka jest całkowicie bezpłatne.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły począwszy od 19.12.2016r., z przyjęciami do DDOM od II 2017r. do VI 2018r.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • Opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • Doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • Usprawnianie ruchowe,
 • Stymulacja procesów poznawczych,
 • Terapia zajęciowa,
 • Przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

 

Kto może skorzystać z pobytu w DOM? Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej może przebywać jednocześnie nie więcej niż 15 pacjentów.

Czas trwania pobytu w dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może być skrócony z przyczyn niezależnych od pacjenta – pogorszenie się stanu zdrowie i konieczność hospitalizacji. Przez pierwszych 30 dni roboczych pacjenci w Dziennym domu Opieki Medycznej przebywają obowiązkowo przez 9 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym iż 4 godziny dziennie.

 

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjmowani pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są mieszkańcami województw zachodniopomorskiego i lubuskiego,
 • Są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub osobami którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego.
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów), która będzie ponownie weryfikowany w dniu przyjęcia do placówki,
 • Mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.)

 

Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej

Ze względu na charakter opieki świadczonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej ze wsparcia wyłączone będą:

 • Osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • Osoby w przypadku których podstawowym wskazanym do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystanie ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień)

 

Tryb kierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 2) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności skala Barthel (załącznik nr 3). Dokumenty do pobrania w sekretariacie szpitala, rejestracji centralnej, biurze projektu oraz na naszej stronie internetowej www.szpitalbarlinek.pl

Skierowanie d Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalny – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Co zrobić aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej?

Należy:

 • Wypełnić/zgromadzić następujące dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
  • Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starsza niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu,
  • skierowanie do DDOM (oryginał, załącznik nr 2),
  • kartę oceny stanu klinicznego świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał, załącznik nr 3),
  • oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (załącznik nr 4)
 • Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet ww. dokumentów do naszej rejestracji/sekretariatu lub do biura Projektu mieszczących się w Barlinku 74-320, ul. Szpitalna 10

 

 Dzienny Dom Opieki Medycznej, Szpital Barlinek Sp. z o.o. , 74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10, funkcjonuje w dni robocze w godzinach 7:00-16:00

 

 

Moment wręczania pamiątek

27 stycznia na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość Święta Miasta oraz Złote i Srebrne Godów Małżeńskie mieszkańców Gminy Barlinek. Podczas uroczystości wręczono Medal "Za zasługi dla Barlinka" Pani Bożenie Rudnickiej. W części artystycznej wystąpił zespół SONATA i FEELING DANCE GROUP - laureat Złotej Barlineckiej Gęsiarki'2016.

Wśród gości zaproszonych byli m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu p.o. mł. bryg. mgr inż. Marek Popławski, prezesi barlineckich spółek i organizacji pozarządowych, radni powiatu myśliborskiego oraz radni Barlinka.

 

50lecie:

1. Monika i Wacław Danowscy
2. Daniela i Franciszek Tylkowscy
3. Danuta i Jerzy Kulka
4. Halina i Ludwik Janusz
5. Stanisława i Władysław Olik
6. Stefania i Kazimierz Tomiak
7. Waleria i Albin Lisowscy
8. Krystyna i Jerzy Jóźwiak
9. Jolanta i Wacław Jarosz
10. Regina i Ireneusz Glapiak
11. Waleria i Czesław Kowalscy
12. Wiesława i Wacław Zarzyccy – 60-lecie

 

 25lecie:

1. Maria i Zygmunt Tor
2. Agnieszka i Waldemar Wojtaszek
3. Anna i Krzysztof Purul
4. Maria i Wiesław Wrzesińscy
5. Anna i Jerzy Czerniejewscy
6. Renata i Dariusz Ślusarczyk
7. Danuta i Radosław Malewicz
8. Barbara i Zbigniew Subocz
9. Hanna i Mieczysław Lemke
10. Małgorzata i Jacek Motyka