Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 3.3 „ Poprawa stanu środowiska miejskiego” 

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku

Kwota dofinansowania: 799 807,84 zł

Okres realizacji: 2018 r. – 2020 r.

Przedmiot projektu: budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Barlinku

Cel projektu: stworzenie na terenie Barlinka skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w Barlinku

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w Barlinku na ul. Sportowej o długości około 400 mb wraz z infrastrukturą: skrzynki rozsączające, studzienki rewizyjne, studzienki wpustów deszczowych ulicznych, separatory wód deszczowych, przepompownia.

Założone rezultaty: poprawa stosunków wodnych na obszarze objętym projektem