RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że w dniu 29 czerwca 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 5. Raport o stanie Gminy Barlinek w 2022 roku.
  • przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2022 roku,
  • debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2022 roku,
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 6. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2022 rok:
  • rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok,
  • rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2022 rok,
  • rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,
  • zapoznanie się z Uchwałą Nr 50.2.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  • zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok,
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  • dyskusja,
  • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok,
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku
  i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Barlinek w Stowarzyszeniu Lider Pojezierza oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
 13. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Barlinek.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski