RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
4. Informacja o:

  • wydanych w 2022 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wypłaconych w 2022 r. przez Gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5. Informacja o zgłoszonych w 2022 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038.
7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz innych użytkowników wieczystych.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z 22 października 2020 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia z o.o. w Barlinku na lata 2022 - 2024.
13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie - działka nr 327/13.
14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie - działka
nr 267/3.
15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego łączących Gminę Nowogródek Pomorski z Gminą Barlinek.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka - WOPR.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
22. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
23. Sprawy różne
24. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski