mapa zagospodarowania

Burmistrz Barlinka ogłasza konkurs na opracowanie zagospodarowania terenu
przy zabytkowym kąpielisku miejskim w Barlinku  

Konkurs zaadresowany jest do profesjonalistów jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką konkursu.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu czyli rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego otoczenia kompleksu kąpieliska miejskiego w Barlinku. Zagospodarowanie tego terenu ma zwiększyć turystyczną atrakcyjność gminy i przyczynić się do jej rozwoju. Dla przedmiotowej lokalizacji Organizator spodziewa się współczesnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem istniejącego kontekstu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych, nawiązujących do aktualnego charakteru miejsca. W pracy konkursowej winien zostać uwzględniony zarówno charakter przedsięwzięcia jak i wpasowanie się pod względem urbanistycznym i architektonicznym w otoczenie i krajobraz.

Zadaniem uczestników jest wykonanie i przedstawienie idei zagospodarowania przedmiotowego terenu w formie graficznej i opisowej. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych pomysłów koncepcji zagospodarowania terenu, które mają pomóc w określeniu podstawy do dalszych prac projektowych związanych z tym terenem. Zakłada się, że prace konkursowe będą istotnym elementem dalszej dyskusji i wytycznymi do przyszłych opracowań, służących realizacji inwestycji na przedmiotowym terenie. Na podstawie rozwiązań zawartych w koncepcji wypracowanych na etapie konkursu zostanie opracowana pełna dokumentacja na zagospodarowanie przedmiotowego terenu.

Najważniejsze terminy:

  1. Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Zamawiającego - 05 lipca 2024 r.
  2. Termin składania pytań dotyczących konkursu - 31 sierpnia 2024 r.
  3. Termin składania prac konkursowych 27 września 2024 r., do godz. 15.00.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu: do 11 października 2024 r.

Za wykonanie najlepszych prac konkursowych przewiduje się następujące nagrody pieniężne:

  1. pierwszą nagrodę w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych brutto;
  2. drugą nagrodę w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych brutto;
  3. trzecią nagrodę w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto.

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie konkursu:

REGULAMIN KONKURSU