Konkurs "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" edycja 2024

 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert  w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2024 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W ramach konkursu wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

 

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

 

MODUŁ III: WSPARCIE POZAINSTYTUCJONALNE – ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE

Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.

 

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2024 (ogłoszenie konkursu i załączniki).