OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

o podjęciu w gminie Lipiany uchwał o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie których mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe

 

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.),

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Lipianach w dniu 28 listopada 2023 r. uchwał: nr LX/489/2023 oraz nr LX/490/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Południe” i „OZE-Północ” obejmujących tereny obrębów ewidencyjnych Nowice i Połczyno oraz części obrębów ewidencyjnych Batowo, Dębiec, Głębokie, Józefin, Krasne, Mielęcinek, Mironów, Skrzynka i Wołczyn gmina Lipiany o łącznej powierzchni ok. 3707 ha, których przedmiotem jest umożliwienie lokalizacji na tym obszarze instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych gmina Barlinek stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji. Z treścią uchwały Rady Miejskiej w Lipianach można zapoznać się na stronie www.bip.lipiany.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, pokój 15, w godzinach 7:30 – 14:30.

Zgodnie z ogłoszeniem/obwieszczeniem Burmistrza Lipian z dnia 5 grudnia 2023 r. osoby zainteresowane mogą składać WNIOSKI do ww. planów miejscowych oraz do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środo-wisko, w formie utrwalonej w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, a także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Lipian.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 54 ust. 3, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadomiono o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Lipian poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w dniu 19 grudnia br. odbędą się spotkania otwarte w Urzędzie Miejskim w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, w formie spotkań bezpośrednich. Spotkanie o godz. 16.00 będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Północ” na podstawie uchwały nr LX/490/2023 RM w Lipianach, zaś spotkanie o godz. 18.00 dotyczyć będzie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Południe” na podstawie uchwały nr LX/489/2023 RM w Lipianach.

Ponadto w dniu 19 grudnia br. odbędą się również spotkania otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość umożliwiających zbieranie głosów, zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Spotkanie o godz. 17.00 zorganizowane będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Północ” na podstawie uchwały nr LX/490/2023 RM w Lipianach, zaś spotkanie o godz. 19.00 będzie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „OZE-Południe” na podstawie uchwały nr LX/489/2023 RM w Lipianach. Informacja o łączu do spotkania on-line będzie umieszczona od 15.12.2023 r. pod adresami: bip.lipiany.pl w zakładce - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE-Południe” w gminie Lipiany i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE – Północ” w gminie Lipiany oraz lipiany.pl miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE-Południe” w gminie Lipiany i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „OZE – Północ” w gminie Lipiany.

  

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lipian. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu opracowania i uchwalenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie przepisów art. 17 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na bip.lipiany.pl. oraz stronie internetowej www.lipiany.pl.