Barlinek, dnia 17 lutego 2023

                                    

Informuję, że dnia 23 lutego 2023 roku o godz. 1100
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku, ul. Podwale 9
odbędzie się LX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku.

 

 

Proponowany porządek obrad:

                                                                                                                                  

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Kalendarz imprez i uroczystości planowanych w gminie Barlinek w 2023 roku – informacja.
 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z. o.o. w Barlinku i objecie udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada – budynek B.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Grodzkiej 7, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
 12. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku za 2022 rok.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

 

Informując o powyższym uprzejmie zapraszam do udziału w obradach.