UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANYCH UTRUDNIEŃ W RUCHU 🚗🚧🚶‍♀️🚶‍♂️🌿

Szanowni Mieszkańcy Barlinka!

Chcielibyśmy Was poinformować o nadchodzących utrudnieniach w ruchu drogowym związanych z organizacją IX Mistrzostw Europejskiej Stolicy Nordic Walking, które odbędą się 9 września 2023 roku (sobota). To wydarzenie przyciąga pasjonatów Nordic Walking z kraju oraz z zagranicy i jesteśmy dumni, że możemy je po raz kolejny organizować w naszym mieście!

Na poniżej wymienionych ulicach, w godzinach 10:45 - 13:30 będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym:

🛣️ ul. Sportowa

🛣️ ul. Flukowskiego

🛣️ ul. Łokietka

🛣️ ul. Poziomkowa

🛣️ ul. Uklejowa

🛣️ ul. Polana Lecha

Drogi te będą czasowo zamknięte (tylko w trakcie przejścia uczestników imprezy). Służby takie jak Policja i Straż Pożarna będą czuwać, aby umożliwić Wam bezpieczne przejazdy w miarę możliwości. Prosimy o nieparkowanie pojazdów na jezdniach znajdujących się na trasie imprezy, co pomoże nam zapewnić płynny przebieg zawodów i bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom wymienionych ulic za wyrozumiałość i cierpliwość, jaką okazujecie w związku z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą się pojawić.

Jednocześnie zachęcamy Was do odwiedzenia Festynu Rodzinnego "Zdrowy Styl Życia", który odbędzie się w trakcie trwania imprezy. Będzie to doskonała okazja, aby miło spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół.

Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zawodników oraz sprawnego przebiegu tej wyjątkowej imprezy.

Prosimy Was również o wsparcie i udostępnienie tej informacji w swoich mediach społecznościowych, aby jak najwięcej osób była świadoma tych utrudnień. Dziękujemy za Wasze wsparcie, zrozumienie i pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji.

#NordicWalkingBarlinek #BezpiecznyRuchDrogowy #UdostępnijInformację

W dniu 29 sierpnia 2023 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli mianowanych: Pani Agnieszce Buczek, Pani Joannie Milner i Panu Tomaszowi Marcinów - nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku, Pani Joannie Zmarzlik i Panu Łukaszowi Blezień - nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku, Pani Monice Kuzdak-Śliż - nauczycielce Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku oraz Pani Agacie Czerwik, Pani Joannie Krawczyk, Pani Klaudii Zyr i Pani Monice Hinc - nauczycielkom Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku.

Serdecznie gratulujemy! Życzymy uzyskiwania dalszych awansów zawodowych.

Urząd Miejski w Barlinku uprzejmie informuje, że 04.09.2023 r. przestaje funkcjonować przystanek autobusowy na ul. Rynek. Wszystkich podróżnych prosimy o korzystanie z przystanków zlokalizowanych na ul. Niepodległości przy nowo wybudowanych zatokach autobusowych.Urząd Miejski w Barlinku

 

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 1200  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
 4. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 5. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż. w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Polana Lecha, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o. w Barlinku i objęcia udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada - budynek B.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 20116 r. - Prawo oświatowe.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 - 2037.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Nowogrodek Pomorski.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego łączących Gminę Nowogródek Pomorski z Gminą Barlinek.
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 20. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

miniaturka

Szanowni mieszkańcy Naszej Gminy,

chciałbym zaprosić państwa do aktywnego udziału w tworzeniu i decydowaniu o Barlineckim Budżecie Obywatelskim na rok 2024. Razem zdecydujmy na co przeznaczyć 400 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego: 300 tys. zł projekty miejskie oraz 100 tys. zł w ramach projektów sołeckich.

W ubiegłym roku zgłoszono cztery projekty miejskie i pięć projektów sołeckich. Wszystkie projekty  uzyskały rekomendację Zespołu ds. oceny formalnej i merytorycznej projektów. Największe poparcie uzyskały projekt BUDOWA SIECI MONITORINGU POWIETRZA W BARLINKU Z UWZGLĘDNIENIEM OKOLIC ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH - (projekt miejski) oraz ZAKUP QUADA RATOWNICZEGO DLA OSP MOSTKOWO WRAZ Z OSPRZĘTEM  (projekt sołecki).

Przed nami ósma edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2024.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 20 lipca 2023 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

W tym roku po raz kolejny będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanej strony internetowej, na której znaleźć będzie można najważniejsze informacje pozwalające nie tylko przygotować poprawnie wniosek, ale także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem głosowania. Wniosek będzie można złożyć nie tylko za pomocą platformy internetowej, ale również w formie papierowej. Głosowanie, tak jak w roku ubiegłym, przeprowadzone będzie wyłącznie  elektronicznie.

Od 1 do 24 września będzie można zgłaszać wnioski projektów inwestycyjnych na zadania miejskie - poparte minimum trzynastoma podpisami oraz wnioski projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie – poparte minimum pięcioma podpisami. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 9 do 29 października wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. Głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org. Najpóźniej do 3 listopada  zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2024 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński