Załącznik: Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w gospodarstwach rolnych 

Burmistrz Barlinka serdecznie zaprasza na wstępne spotkanie konsultacyjne, organizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, w sprawie projektu Audyt krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego.

Mapa internetowa przedstawiająca lokalizację krajobrazów priorytetowych znajduje się pod adresem: http://audytkrajobrazowy-projekt.rbgp.pl/mapa-krajobrazy.html.

W tym miejscu znajduje się również zestaw „Pytań i odpowiedzi”, co z pewnością przybliży najważniejsze kwestie związane z samym audytem krajobrazowym, jak i procesem jego sporządzania.

 

SAMOOBRONA KOBIET – ZAUFAJ WOJSKU”

RUSZAJĄ ZAPISY NA BEZPŁATNE TRENINGI

 

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych kobiet. Szkolenia
z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.

Projekt realizowany jest w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja do 20 sierpnia br. Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

Drugie szkolenie na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Stargardzie będzie realizowane w MYŚLIBORZU ul. Marcinkowskiego 5,  OSIR - przystań żeglarska w terminach 08 - 09.07.2023 r. w godzinach od 9.45 do 14.00 . Zajęcia poprowadzą instruktorzy z 12 Brygady Zmechanizowanej.

W czasie szkolenia ochotniczek, ich bliscy, a także osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno – informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z  przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Stargardzie. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.

Regulamin szkolenia znajduje się w na oficjalnej stronie internetowej Wojskowego Centrum Rekrutacji w Stargardzie

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych naszego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Stargardzie , link:

wcrstargard.wp.mil.pl

www.facebook.com/WCRStargard

Bliższych informacji nt. projektu „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku” udziela rzecznik prasowy WCR Stargard

 • Jacek BUCZMA (tel. 261 451 517 lub 885 210 179; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

ZAPISY na bezpłatne treningi :

 • 723 681 739 / 885 210 179; 
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rzecznik Prasowy

Wojskowego Centrum Rekrutacji

w Stargardzie 

por. Jacek BUCZMA

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że w dniu 29 czerwca 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 5. Raport o stanie Gminy Barlinek w 2022 roku.
  • przedstawienie raportu o stanie Gminy Barlinek w 2022 roku,
  • debata nad raportem o stanie Gminy Barlinek w 2022 roku,
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barlinka wotum zaufania.
 6. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2022 rok:
  • rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok,
  • rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2022 rok,
  • rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku,
  • zapoznanie się z Uchwałą Nr 50.2.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
  • zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok,
  • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dot. Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  • dyskusja,
  • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2022 rok,
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023 – 2037.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku
  i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Barlinek w Stowarzyszeniu Lider Pojezierza oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
 13. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Barlinek.
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

 

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, na plażę miejską w Barlinku powróciła pierwotna architektura w postaci wieżyczki widokowej usytuowanej na najdalej wysuniętej części pomostu należącej do kąpieliska.

Nowo powstały obiekt został odbudowany na wzór dawnego, który niestety nie przetrwał próby czasu, a który stanowił charakterystyczny element zabytkowej plaży miejskiej nad Jeziorem Barlineckim.

Mamy nadzieję, że ta dodatkowa oferta kompleksu wypoczynkowo – kąpieliskowego
w Barlinku, zapewni wszystkim odwiedzającym plażę miejską, urozmaicony i ciekawy wypoczynek.

 

Wartość inwestycji: 176.039,11 zł

Wartość dofinansowania: 94.853,00 zł