OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 14 maja 2024 r. o godzinie 1300  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
  3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barlinku.
  6. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barlinku, ich składów osobowych oraz wyboru Przewodniczących Komisji.
  7. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku, jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
  8. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barlinku, jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

  

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Cezary Michalak                            

Gmina Barlinek informuje, że w związku z przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zadania „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”, z dniem 14.05.2024 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Kombatantów oraz w obszarze skrzyżowań ul. Kombatantów z ul. Ogrodową oraz z ul Widok i drogą dojazdową do Szkoły SP 4, co będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu drogowym.

Gmina Barlinek informuje, że w związku z przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zadania „Remont ulicy Wylotowej w Barlinku”,  z dniem 14.05.2024 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu dróg gminnych ul. Niepodległości , ul. Wylotowa , ul. Jeziorna, ul Sądowa , ul. Szewska , ul. Grodzka, co będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu drogowym w obrębie Rynku miejskiego.

Dnia 7 maja br. w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Barlinku - nowej kadencji 2024 – 2029.  W trakcie sesji, nowo wybranym  radnym, zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Barlinku Katarzyna Dziewięcka wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni nowej kadencji złożyli ślubowania: Paulina Hes, Katarzyna Jóźwiak, Alicja Kowalewska, Cezary Krzyżanowski, Cezary Michalak, Artur Paluch, Jacek Poleszczuk, Jacek Świercz, Wojciech Szymaniak, Sylwester Łuczak, Tomasz Strychalski, Rafał Szczepaniak, Ewelina Witkowska, Anna Zięcina.

                                                                                                                             

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku. W głosowaniu tajnym, na funkcję Przewodniczącego wybrano Cezarego Michalaka. Do czasu wyboru przewodniczącego rady, obrady sesji prowadził najstarszy wiekiem radny Jacek Świercz.

 

W następnym punkcie sesji zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Barlinku Katarzyna Dziewięcka wręczyła  Pani Bernardzie Lewandowskiej zaświadczenie o wyborze Burmistrza Barlinka.  Pani Bernarda Lewandowska przed objęciem funkcji Burmistrza Barlinka złożyła ślubowanie.

 

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim, za obdarzenie jej zaufaniem, a radnych zaprosiła do współpracy, na rzecz gminy Barlinek.

 

W okręgu wyborczym nr 12, w którym mandat radnej zdobyła Bernarda Lewandowska, 14 lipca 2024 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Barlinku.