W związku z nastaniem okresu zimowego, a co się z tym nierozerwalnie wiąże okresu grzewczego zwracamy szczególną uwagę na dbanie o powietrze w naszym mieście. Przypominamy, że podstawowym paliwem stałym dopuszczonym do spalania w piecach domowych i co z tym związane ogrzewania mieszkań jest naturalne drewno, biomasa, pelet, węgiel lub koks.

Zapewnienie ciepła w domach nie może być związane z powodowaniem zagrożenia dla siebie i dla innych mieszkańców miasta – zagrożenia substancjami powstałymi w wyniku spalania materiałów do tego celu nie przeznaczonych, po prostu śmieci, plastików. Spalanie odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi, tj. spalarniami jest zabronione przez przepisy ustawy o odpadach. Za naruszanie tego zakazu grozi kara grzywny lub aresztu.

Co robić gdy sąsiad spala odpady? O uciążliwościach powodowanych przez spalanie śmieci i powodowanie zanieczyszczania powietrza, które utrudnia korzystanie z nieruchomości sąsiednich, właściwe jest zawiadamianie Policji, szczególnie w momencie zdarzenia. Istnieje również możliwość wniesienia do sądu tzw. skargi negatoryjnej w trybie art. 222§2 w związku z art. 144 ustawy Kodeks Cywilny, przeciwko osobie powodującej ww. uciążliwość, podając powód żądania – zaniechanie naruszeń i szkód. Jeżeli powstała już szkoda, możliwe jest też powództwo o odszkodowanie.

W wyniku spalania pojawia się dym. A jeśli pogoda jest deszczowa lub w czasie spalania bezwietrzna, ten dym „zawisa”, zostaje w miejscu, tworząc uciążliwość. Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem, powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący i rakotwórczy ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: pył, sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, jak: kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz dioksyny.

Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje jakie zidentyfikowano w środowisku. Pomału, ale skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba czy nerki, odkładają się    w tkance tłuszczowej, są przyczyną chorób nowotworowych, alergii, a także bardzo niekorzystnie wpływają na procesy rozrodcze, gdyż mogą powodować mutacje i uszkodzenia rozwijającego się płodu. Spalanie odpadów np. drewna meblowego, zawierającego chlorowane fenole – czyli substancje służące do jego konserwacji oraz pozostałości farby i lakierów, także popularnych „jednorazówek” czyli torebek plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich – powodują powstawanie tych szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt związków. Stężenie dioksyn w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić 100 nanogramów/m3. Dla porównania ich dopuszczalne stężenie w spalinach ze spalarni odpadów wynosi 0,1 nanograma/m3 .

W związku z powyższym przypominam, że zgodnie z ustawą o odpadach, każdy, kto produkuje śmieci, zobowiązany jest do przekazywania ich do firmy świadczącej usługi wywozowe. Stawka opłat za tę usługę jest zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym, a nie od ilości śmieci. Zatem śmieci należy przekazywać firmie, a nie palić nimi w piecach.

Nie spalaj: tworzyw sztucznych, gumy, kartonów po napojach, opakowań po środkach ochrony roślin, tekstyliów, malowanego lub impregnowanego drewna, klejonej tektury.

Pamiętaj, że spalanie odpadów szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, niszczy najbliższe Ci środowisko naturalne, zatruwa uprawiane przez Ciebie warzywa i owoce.

Pamiętaj, że w gospodarstwach domowych można spalać tylko papier, tekturę i drewno, opakowania z papieru, tektury i drewna, drewno pochodzące z gospodarki leśnej (np. gałęziówka), korę, trociny, wióry i ścinki drewna, które muszą być suche.

 W dniu 28 listopada 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą TOM-BRUK Piotr Tomasiak z siedzibą w Pakości, umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)”.

Zawarta z wykonawcą umowa obejmuje realizację robót związanych m.in. z:

 • budową drogi gminnej wykonanej z kruszywa oraz płyt betonowych w śladzie kół
  o długości 994,24 m między drogą wojewódzką nr 156, a powiatową 2152Z,
 • wykonaniem chodnika dla pieszych o długości ok. 300 m i szerokości 2,00 m oraz zjazdów na przyległe do niego posesje,
 • przebudową oświetlenia.

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski z siedzibą w Chwalęcicach.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma Mirosław Byczkowski z siedzibą
w miejscowości Baczyna.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 1.669.210,28 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy,
w związku z tym zakończenie robót planowane jest na listopad 2024 r.

Powyższe zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w maksymalnej wysokości 63.63% wynagrodzenia Wykonawcy.

miniaturka

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy podczas Mikołajkowego Rajdu Nordic Walking.

Startujemy 2 grudnia o godz. 10.00 z Rynku Miejskiego w Barlinku.

Już tradycyjnie w programie spacer po Puszczy Barlineckiej z instruktorem Nordic Walking, wspólne ognisko z ciepłym poczęstunkiem oraz spotkanie z Mikołajem.

Na rajd obowiązują zapisy.

Więcej szczegółów na plakacie.

Zapraszamy!

miniaturka

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
4. Informacja o:

 • wydanych w 2022 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wypłaconych w 2022 r. przez Gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5. Informacja o zgłoszonych w 2022 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec Gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038.
7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
9.Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz innych użytkowników wieczystych.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej w Barlinku z 22 października 2020 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Płonia z o.o. w Barlinku na lata 2022 - 2024.
13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie - działka nr 327/13.
14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy projektowanej drodze wewnętrznej w Moczkowie - działka
nr 267/3.
15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myśliborskiego.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Gminą Barlinek w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego łączących Gminę Nowogródek Pomorski z Gminą Barlinek.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka - WOPR.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Barlinka.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
22. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
23. Sprawy różne
24. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski                        

17 listopada br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barlinku, odbyła się uroczystość uhonorowania par małżeńskich, które w roku ubiegłym obchodziły Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział: Lidii Jermak kierownik USC w Barlinku, zastępca kierownika USC Paulina Marat, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak oraz zaproszeni goście.

Pary odnowiły swoją przysięgę małżeńską, którą złożyły pięćdziesiąt lat temu.

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy otrzymali również  pamiątki ufundowane przez Burmistrza Barlinka. Medale za  długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 • Bożena i Ryszard Kwieciszewscy
 • Anna i Zbigniew Ciepłuch
 • Teresa i Czesław Maruszewscy
 • Henryka i Władysław Roszak
 • Halina i Marian Wróblewscy
 • Maria i Władysław Goryńscy
 • Danuta i Zenon Ściesiek
 • Antonina i Jacek Stefańczyk
 • Maria i Stanisław Jastrzębscy
 • Renata i Eugeniusz Drozda
 • Elżbieta i Stanisław Pawełoszek
 • Irena i Ryszard Cel
 • Krystyna i Borys Moskwa
 • Helena i Ryszard Bernaccy
 • Anna i Stanisław Kądziołka
 • Jadwiga i Jerzy Bordewicz

Życzymy dalszych pięćdziesięciu lat pożycia  małżeńskiego.