Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski:

Uchwały Nr L/356/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
w gminie Nowogródek Pomorski

oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w dokumentów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Informacja została opublikowana na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku wraz z załącznikami pod adresem https://bip.barlinek.pl/obwieszczenia,13_2023-_741

 W dniu 18 listopada 2023 roku w Brzeżnie (Powiat Świdwiński) dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego włączonych zostało w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej. Jedną z nich jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowie.

 Akty włączenia jednostki do KSRG wręczył  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nadbrygadier Jarosław Tomczyk.

 W obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu bryg. Norberta Karbownika oraz Zastępcy Burmistrza Barlinka Krzysztofa Paszka decyzję o włączeniu do KSRG odebrał prezes OSP Rychnów dh Paweł Brożek.

 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jednostki OSP ubiegające się o włączenie do KSRG muszą spełnić szereg wymogów, między innymi pod względem wyszkolenia i wyposażenia, które są podstawą dla Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wydania pozytywnych decyzji o włączeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

15 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Barlinka zawarł dwie umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udzielone dotacje dotyczą zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu w ul. Pełczyckiej w Barlinku” oraz „Remont ul. Wylotowej w Barlinku”.

W ramach inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej przewidziano między innymi wykonanie dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości około 2 m i długości około 220 m, budowę bitumicznej drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Pełczyckiej, budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Pełczyckiej z ul. Juliusza Słowackiego, przez które zostanie przeprowadzone przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów, budowę zwykłego przejścia dla pieszych na ul. Pełczyckiej przy zjeździe z drogi dla rowerów.

W ramach remontu ulicy Wylotowej zostanie ułożona nowa warstwa nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości około 0,081 km. Miejscowo zostaną rozebrane krawężniki oraz nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej oraz betonowej i ułożone ponownie. W ramach prac remontowych zostanie wykonana również regulacja studzienek telefonicznych, kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych.

 

Uzyskane dofinansowanie dla poszczególnych inwestycji:

  • „Budowa ścieżki rowerowej, przejść dla pieszych wraz z elementami uspokojenia ruchu w ul. Pełczyckiej w Barlinku”:

 

Szacowana wartość zadania – 759 671,00 zł

Wartość dofinansowania – 607 736,96 zł

  • „Remont ul. Wylotowej w Barlinku”:

 

Szacowana wartość zadania - 92 625,00 zł      

Wartość dofinansowania - 50 943,95 zł