11.02.2022 r.

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

 

Burmistrz Barlinka dnia 11 lutego 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, w celu realizacji zadań publicznych oznaczonych numerami: BOK/2022/2.2, BOK/2022/2.3 i BOK/2022/2.4, ogłoszony zarządzeniem nr 192/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.2 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń muzycznych, w tym koncertów”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 8.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta wybitnych postaciach”, wybrał Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 3.000,00 zł.
  3. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.4 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych lub widowisk artystycznych”, wybrał:
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał na realizację zadania pt. „Piękna i Bestia w plenerze” dotację w wysokości 3.500,00 zł,
  5. Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group” z siedzibą w Barlinku i przyznał na realizację zadania pt. „Letnie wieczory muzyczne w Barlinku” dotację w wysokości 4.000,00 zł,
  6. Stowarzyszenie Lions Club Barlinek z siedzibą w Barlinku i przyznał dotację w wysokości 2.500,00 zł.

 

 

 

 

      

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 27/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

24.01.2022 r.

 

Informacja

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w celu realizacji zadania publicznego oznaczonego numerem BOK/2022/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, ogłoszony zarządzeniem 192/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2022/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrał  Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznał dotację w wysokości 17.000,00 zł.

 

Burmistrz Barlinka

Dariusz Zieliński

 

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka nr 17/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl

 

miniaturka

29.11.2021 r.

           OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLVI/295/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 BURMISTRZ BARLINKA zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Barlinek do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację przez ww. podmioty w 2022 r. zadań publicznych Gminy Barlinek.

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 09.12.2021 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne zgłoszenia, wraz ze zgodą wskazanego kandydata, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku, przy ul. Niepodległości 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r.

Jednocześnie Burmistrz Barlinka informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Barlinku pod nr tel. 95 7465 595.

 

                                                                                                         

 

 

 

miniaturka

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym już Kongresie Pro NGO, który odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. o godz. 9.00 w formie online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

 

Spotkanie dedykujemy wszystkim osobom:

  • działającym w ramach organizacji pozarządowych,
  • zainteresowanym współpracą z organizacjami pozarządowymi i wspierającym takie organizacje (np. przedstawiciele urzędów, wolontariusze),
  • które wspierają biznes w działaniach CSR-owych i Employer Brandingowych – wewnętrznie i jako konsultanci zewnętrzni,
  • zainteresowanym proponowaną tematyką.

Tegoroczny Kongres – podobnie jak poprzednim razem – został podzielony na 4 obszary tematyczne. Każdy panel to osobna dyskusja bądź prelekcja ekspercka poruszająca ważne dla NGO kwestie.  

Harmonogram wydarzenia:

9.00 – 9.10 Otwarcie Kongresu Pro NGO

9.10 – 10.40 Panel I: Nowinki dla NGO.

Przerwa

11:00 – 12.30 Panel II: Rok 2022 z biznesem.

Przerwa

13.00 – 14.30 Panel III: Komunikacja i social media.

Przerwa

15.00 – 16.30 Panel IV: Technologia pomocna w NGO.

16.30 – 16.45 Zakończenie Kongresu Pro NGO

 

Na bazie przedstawionych wyżej zakresów tematycznych można zauważyć, iż uczestnictwo w Kongresie pozwoli na uzyskanie kompleksowej i przekrojowej wiedzy w obszarze bieżących wyzwań i możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz współpracy budowanej w ramach CSR. Kluczowy cel Kongresu to poszerzenie wiedzy w zakresie efektywnego działania organizacji pozarządowych i współpracy z partnerami (takimi jak urzędy, biznes), wykorzystywania narzędzi (w tym również nowoczesnych technologii), a także sposobów działania i rozwiązywania problemów.

Zaproszeni goście, którzy wezmą udział w wydarzeniu posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu omawianej tematyki. Dodatkowo, w ramach agendy Kongresu będziemy facylitować dyskusje wokół konkretnych problemów, dając tym samym możliwość uczestnikom zadania ważnych pytań i uzyskania cennych informacji. Całość spotkania odbędzie się w formie online na przyjaznej dla uczestników platformie ClickMeeting, która wymaga jedynie dostępu do Internetu i aktualnej przeglądarki.

­­­

Uwaga! Ruszyły zapisy do udziału w Kongresie!

Udział w jest bezpłatny, lecz wymaga rejestracji.

 

Link do zapisów:

https://prongo.clickmeeting.com/193516871/register

 

Zapraszamy!