Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Burmistrz Barlinka zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony zarządzeniem nr 230/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

  1. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2020/2.1 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury ludowej oraz podejmowanie przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej i integracji społecznej”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic z siedzibą w Dziedzicach i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 15.000,00 zł.
  2. Do realizacji zadania oznaczonego numerem BOK/2020/2.3 pod nazwą: „Upowszechnianie kultury w szczególności poprzez organizację różnego rodzaju widowisk artystycznych, w tym koncertów”, wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Halka” z siedzibą w Barlinku i przyznano na jego realizację dotację w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pt.: „Bogu i Ojczyźnie”.

Burmistrz Barlinka unieważnił konkurs na realizację zadania oznaczonego numerem BOK/2020/2.2  pod nazwą: „Organizacja widowiska artystycznego nawiązującego do tradycji sobótkowej podczas Dni Barlinka” z powodu niezłożenia żadnej oferty.

 

* Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 16/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dostępne na stronie www.bip.barlinek.pl